برنامه استراتژیک
 

اهداف کلی برنامه استراتژیک بیمارستان دکتر مسیح دانشوری سال 94 تا 97

1) ارتقا و بهبود کیفیت ارائه خدمات سلامت
2) مدیریت خطر، حفظ و ارتقا ایمنی بیماران و کارکنان
3) مدیریت و توانمندسازی نیروی انسانی
4) ارتقا و بهبود استاندارد فضاهای فیزیکی
5) توسعه اعتباربخشی آموزش و پژوهشی مرکز

  اهداف اختصاصی هدف کلان اول (ارتقا و بهبود کیفیت ارائه خدمات سلامت)
1-1: اصلاح و بازنگری فرآیندهای کلیدی بیمارستان جهت ارتقا کیفیت خدمات به میزان 100 درصد نسبت به سال 93 تا پایان سال 94
1-2: کاهش میزان عوارض بعد از عمل در بخش های جراحی به میزان 1.7 درصد نسبت به سال 93 تا پایان سال 94(2.8 درصد در سال 93)
1-3: کاهش مدت زمان بستری بیماران بر اساس نوع بخش درمانی به میزان 2 روز کمتر از سال 93 تا پایان سال 94 (7روز در سال 93)
1-4: کاهش نواقص پرونده های ارسالی از بخش ها به واحد مدارک پزشکی به میزان 2 درصد در هر سال نسبت به سال قبل تا پایان برنامه(6.7 درصد در سال 93)
1-5: مکانیزه نمودن فرایند نوبت دهی و فراخوانی بیمار در درمانگاه مرکز به میزان 100 درصد نسبت به سال 93 تا پایان سال 94(50 درصد سال 93)
1-6: کاهش اتلاف فراورده های خونی به میزان 10 درصد نسبت به سال 93 تا پایان سال 94 (26 درصد سال 93)
1-7: 50 درصد کاهش جوابهای طولانی مدت پاتولوژی نسبت به سال 93 تا پایان سال 94 (10.6 درصد سال 93)
1-8: افزایش میزان رضایتمندی بیماران و کارکنان به میزان 5 درصد نسبت به سال 93  تا پایان سال 94 (83 درصد سال 93)
1-9: کاهش مورتالیتی بیماران به میزان 3 درصد نسبت به سال 93 تا پایان سال 94 (4.2 درصد کل بخش های بستری در سال 93 و 0.37 درصد در اورژانس)
1-10: تشکیل کارگروه هایی برای تهیه و تدوین پروتکل درمانی بیماریهای شایع مرکز به میزان 50 درصد نسبت به سال 93 تا پایان سال 94
1-11: افزایش آموزش به بیمار در زمان بستری به میزان 5 درصد نسبت به سال 93 تا پایان سال 94 (75.2 درصد در سال 93)


  اهداف اختصاصی هدف کلان دوم (مدیریت خطر، حفظ و ارتقای ایمنی بیمار و کارکنان)
2-1: کاهش میزان سقوط بیماران از تخت به میزان 1.5 درصد نسبت به سال 93 تا پایان سال 94 (0.26 درصد در سال 93)
2-2: انجام تحلیل خطاهای پزشکی از طریق RCA در خصوص سه مورد از حوادث به وقوع پیوسته نسبت به سال 93 تا پایان سال 94 (صفر مورد در سال 93)
2-3: اجرای دستورالعمل تلفیق دارویی جهت 10 درصد بیماران نسبت به سال 93 تا پایان سال 94 (7 درصد بیماران در سال 93)
2-4: پیشگیری و کنترل عفونت های مکتسبه بیمارستانی به میزان 1.5 درصد نسبت به سال 93 تا پایان سال 94 (0.15 درصد سال 93)
2-5: توسعه، اجرا و انطباق برنامه بهداشت دست به صورت منسجم به میزان 5 درصد نسبت به سال 93 تا پایان سال 94 (76.8 درصد در سال 93)
2-6: اجرای تفکیک پسماندهای عفونی در بیمارستان به میزان 15 درصد نسبت به سال 93 تا پایان سال 94 (20.8 درصد عدم اجرا در سال 93)
2-7: کاهش تعداد روزهای از دست رفته کاری ناشی از بیماریهای مرتبط با کار به میزان 0.6 درصد نسبت به سال 93 تا پایان سال 94 (1.35 درصد در سال 93)
2-8: به حداقل رساندن عوارض ناشی از خون و فرآورده های خونی به میزان 2 درصد نسبت به سال 93 تا پایان سال 94
2-9: پیشگیری و مدیریت زخم های فشاری به میزان 2 درصد نسبت به سال 93 تا پایان سال 94 (4 درصد در سال 93)


  اهداف اختصاصی هدف کلان سوم ( مدیریت و توانمند سازی نیروی انسانی)
3-1: افزایش میزان آموزش کارکنان به میزان 10 درصد نسبت به سال 93 تا پایان سال 94 (1055 نفر به ساعت در سال 93)
3-2: تحلیل فرم های PDP کلیه کارکنان به میزان 50 درصد نسبت به سال 93 تا پایان سال 94
3-3: افزایش توانمندسازی پرسنل پرستاری در گزارش نویسی استاندارد به میزان 5 درصد تا پایان سال 94 (82.6 درصد در سال 93)
3-4: آموزش و توانمندسازی پرسنل جدیدالورود به میزان 100 درصد تا پایان سال 94 (27 درصد در سال 93)


  اهداف اختصاصی هدف کلان چهارم (ارتقا و بهبود استاندارد فضاهای فیزیکی)
4-1: بهسازی فضای سبز و آزاد بیمارستان به میزان 50 درصد نسبت به سال 93 تا پایان سال 94 (10 درصد در سال 93)
4-2: توسعه فضاهای عقیدتی- مذهبی به میزان 50 درصد نسبت به سال 93 تا پایان سال 94 (5 درصد در سال 93)
4-3: بهسازی بخش های عفونی به میزان 50 درصد نسبت به سال 93 تا پایان سال 94 (25 درصد در سال 93)
4-4: راه اندازی واحد هاروست به میزان 100 درصد تا پایان سال 94 (5 درصد در سال 93)
4-5: راه اندازی بخش پیوند با 8 تخت ایزوله و یک تخت معمولی و یک تخت ICU به میزان 100 درصد تا پایان سال 94 (20 درصد در سال 93)
4-6: راه اندازی ساختمان الحاقی (تصویربرداری، ویروس شناسی، تست خواب) به میزان 100 درصد تا پایان سال 94 (20 درصد در سال 93)
4-7: گسترش فضای پذیرش و پشتیبانی بیماران سرپایی و بستری به میزان 100 درصد تا پایان سال 94 (20 درصد درسال 93)

اهداف اختصاصی هدف کلان پنجم (توسعه اعتباربخشی آموزشی و پژوهشی)
5-1: افزایش میزان اثربخشی دوره های آموزشی فراگیران پزشکی به میزان 2 درصد تا پایان سال 94 (88.5 درصد در سال 93)
5-2: افزایش تعداد مقالات منتشر شده در مجلات معتبر داخلی و خارجی به میزان 2 درصد تا پایان سال 94
5-3: اجرای اخلاق در پژوهش در خصوص انجام پژوهش هایی که به طور مستقیم با بیمار در ارتباط است به میزان 100 درصد تا پایان سال 94


 

آمار بازدیدکنندگان
بازدید از این صفحه : 349 بار

بازديدکنندگان امروز : 494 نفر

کل بازديدکنندگان : 5035550 نفر

بازديدکنندگان آنلاين : 1 نفر

 

 

 
Copyright © 2013 NRITLD.SBMU.AC.IR Allright Reserved ©Powered By NRITLD IT Department