آنچه پرستاران باید بدانند
 

گزارش پرستاری طبق استانداردهای اعتباربخشی  بر اساس موارد ذیل نوشته می شود :
 

1-    شکایت فعلی بیمار و دلیل بستری شدن وی ( در هنگام پذیرش بیمار در فرم ادمیت ثبت می شود .)
2-    ساعت و تاریخ پذیرش در بخش( در هنگام پذیرش بیمار در فرم ادمیت ثبت می شود .)
3-    نحوه ی ورود بیمار به بخش ) به طور مثال با صندلی چرخ دار(( در هنگام پذیرش بیمار در فرم ادمیت ثبت می شود .)
4-    نتایج حاصل از ارزیابی وضعیت سلامت جسمی و روحی بیمار در هنگام پذیرش( در هنگام پذیرش بیمار توسط پرستار ارزیابی شده و در فرم ادمیت ثبت می شود .)
5-    برنامه درمانی و تمام بررسی ها و آزمایش های درخواست شده توسط پزشک معالج
6-    توضیحات و آموزش های ارائه شده به بیمار و همراهان وی توسط پرستار
7-    پرستار ارزیابی مجدد بیمار را در فواصل زمانی مناسب انجام داده و نتایج را درپرونده بیمار ثبت  می نمایند.
( به طور مثال : ارزیابی بیمار تب دار )
8-    پیشرفت برنامه مراقبتی طی 6 ساعت اولیه از زمان پذیرش توسط پرستار اورژانس، به طور مثال بیمار NP وارد اورژانس شده و دستورات پزشک و اقدامات پرستاری اولیه وی تا زمان تعیین تکلیف که زیر 6 ساعت می باشد انجام گرفته است .  
9-    پیشرفت برنامه مراقبتی طی 24 ساعت اولیه از زمان پذیرش توسط پرستار بخش در پرونده بیمار ثبت می شود.
10-    ثبت علائم حیاتی، میزان جذب و دفع و... و پیگیری انجام به موقع آزمایش ها و سایر اقدامات لازم، با توجه به دستورات پزشک و برنامه دستورات مراقبتی بیمار، توسط پرستار انجام و ثبت میگردد.
11-    در زمان ترخیص، یکی از پرستاران، آموز شهای لازم در زمینه مراقبتهای پرستاری را به شیو ه ای ساده و قابل درک ، تغذیه ، مراقبت های لازم در منزل ، میزان، مدت زمان و نحوه صحیح مصرف دارو ، پیگیری بعد از ترخیص با تاکید بر مواردی هم چون زمان و مکان ، به بیمار و همراهان وی به صورت شفاهی به زبان قابل درک توضیح می دهد و درپرونده وی ثبت مینماید ( به صورت مکتوب ، یک کپی از آن به امضای بیمار و پرستار در پرونده بیمار نگه داری می شود)

آمار بازدیدکنندگان
بازدید از این صفحه : 441 بار

بازديدکنندگان امروز : 527 نفر

کل بازديدکنندگان : 5035583 نفر

بازديدکنندگان آنلاين : 2 نفر

 

 

 
Copyright © 2013 NRITLD.SBMU.AC.IR Allright Reserved ©Powered By NRITLD IT Department