شرح وظیفه کمیته بهبود کیفیت:

این کمیته ماهانه یکبار با حضور مدیر محترم مرکز دکتر ورهرام و اعضای ثابت (مدیر پرستاری،سوپروایزر آموزش،رییس مدیریت اطلاعات سلامت،نماینده واحد مهندسی پزشکی،مسئول واحد فناوری اطلاعات،کارشناس مسئول معاونت درمان،کارشناس هماهنگ کننده ایمنی بیمار،سرپرست نیروی انسانی) و بر حسب مورد اعضای فرعی برگزار می گردد. دبیر کمیته خانم الهام قازانچایی می باشد.

  رویکرد کمیته بهبود کیفیت و اعتبار بخشی:

این کمیته جهت سیاست گذاري و نظارت صحیح و دقیق بر عملکرد کلیه کمیته تشکیل می گردد. این کمیته همواره در جهت مشخص نمودن ظرفیتهاي خالی و برنامه ریزي در جهت ارتقاي کیفیت ارایه خدمات، سازماندهی و هماهنگی لازم را بوجود می آورد.

  شرح وظایف کمیته:

  • هماهنگی و یکپارچه سازي فعالیت هاي بهبودکیفیت در کل بیمارستان از طریق جلسات هماهنگی با تمامی واحدها / بخش هاي مختلف براي تدوین و پیشبرد برنامه بهبودکیفیت بیمارستان
  • تدوین فهرست اولویت ها و شاخص هاي بهبودکیفیت کل بیمارستان با مشارکت نمایندگان بخش/ واحدهاي مختلف و ارایه گزارش به تیم مدیریت ارشد
  • بازنگري و تحلیل داده هاي جمع آوري شده با مشارکت صاحبان فرآیند
  •  ارایه گزارش اطلاعات، نتایج تحلیل ها و مداخلات به مدیران و کارکنان با مشارکت واحد بهبودکیفیت
     
  • نیاز سنجی آموزشی مبتنی بر کیفیت براي کل کارکنان بیمارستان و برگزاري آموزش مباحث مربوط به بهبودکیفیت شامل آموزش هاي مفهومی و کاربردي در زمینه بهبودکیفیت
  •  پایش و ارزشیابی برنامه بهبودکیفیت کل بیمارستان و ارایه گزارش به مدیران ارشد
  •  نظارت مستمر بر تشکیل و اجراي مصوبات سایر کمیته هاي بیمارستانی از طریق برنامه پایش و ارایه گزارش نتایج آن به تیم مدیریت اجرایی و کمیته هاي مربوطه


 

آمار بازدیدکنندگان
بازدید از این صفحه : 1203 بار

بازديدکنندگان امروز : 325 نفر

کل بازديدکنندگان : 6938347 نفر

بازديدکنندگان آنلاين : 1 نفر

 

 

 
Copyright © 2013 NRITLD.SBMU.AC.IR Allright Reserved ©Powered By NRITLD IT Department