صفحه اصلي > ریاست > هیات علمی 
 
 


دكتر علي اكبر ولايتي
مرتبه علمی : استاد ممتاز
مشاهده رزومه

Google Scholar
Scopus Author ID : 6603278215
ORCID ID : 0000-0001-9398-5838


 

دکتر حميد رضا جماعتي
مرتبه علمی  :استاد
مشاهده رزومه

Google Scholar
Scopus Author ID : 7801446806
ORCID ID : 0000-0002-9372-3253


 

دکتر مريم حسن زاد
مرتبه علمی: استاد
مشاهده رزومه

Google Scholar
Scopus Author ID : 56449109600
ORCID ID :0000-0001-7164-0599


دکتر علیرضا سلیمی
مرتبه علمی  : استاد
مشاهده رزومه

Google Scholar
Scopus Author ID :
ORCID ID: 0000-0001-5787-4807

 

دکترمحمد بهكام شادمهر
مرتبه علمی  : استاد
مشاهده رزومه

Google Scholar
Scopus Author ID : 6507397973
ORCID ID : 0000-0002-3303-6750


 

دکتر بابك شريف كاشاني
مرتبه علمی  :استاد
مشاهده رزومه

Google Scholar
Scopus Author ID : 16246451600
ORCID ID :0000-0002-3400-489X


 

دکتر ميترا صفا
مرتبه علمی  :استاد
مشاهده رزومه

Google Scholar
Scopus Author ID : 48663064100
ORCID ID 
0000-0003-3923-7833
 

دکترپيام طبرسي
مرتبه علمی :استاد
مشاهده رزومه

Google Scholar
Scopus Author ID:  22954831100
ORCID ID:   0000-0002-8932-5420


 

دکتر عزيز الله عباسي
مرتبه علمی : استاد
مشاهده رزومه

Google Scholar
Scopus Author ID : 7005977895
ORCID ID : 0000-0002-1086-000X


 

دکتر پريسا فرنيا
مرتبه علمی  :استاد
مشاهده رزومه

Google Scholar
Scopus Author ID : 6603261582
ORCID ID : 0000-0003-3676-2018


 

دکتر اسماعيل مرتاض
مرتبه علمی:استاد
مشاهده رزومه

Google Scholar
Scopus Author ID:  8511407700
ORCID ID:   0000-0003-0250-087X


 

دکتر سيد عليرضا ناجي
مرتبه علمی  :استاد
مشاهده رزومه

Google Scholar
Scopus Author ID : 56626452300
ORCID ID : 0000-0002-8823-384X
 

دکترسيد محمد هاشيمان
مرتبه علمی :استاد
مشاهده رزومه

Google Scholar
Scopus Author ID : 27967696400
ORCID ID : 0000-0002-0876-6559


 

دکتر مهرداد بخشايش كرم
مرتبه علمی  :استاد
مشاهده رزومه

Google Scholar
Scopus Author ID : 35069680200
ORCID ID :0000-0003-4864-6161

 

دکتر علیرضا اسلامی نژاد
مرتبه علمی: دانشیار
مشاهده رزومه

Google Scholar
Scopus Author ID : 36006254600
ORCID ID :0000-0002-8788-4544

دکتر شادي بني اسدي
مرتبه علمی :دانشيار
مشاهده رزومه

Google Scholar
Scopus Author ID : 6506639011
ORCID ID : 0000-0002-3918-0104


 

دکتر ندا بهزاد نيا
مرتبه علمی :دانشيار
مشاهده رزومه

Google Scholar
Scopus Author ID : 24597500900
ORCID ID : 0000-0001-7992-3884


 

دکتر طاهره پارسا
مرتبه علمی :دانشيار
مشاهده رزومه

Google Scholar
Scopus Author ID : 6506163868
ORCID ID : 0000-0002-2196-9107


 

دکتر ساويز پژهان
مرتبه علمی : دانشیار
مشاهده رزومه

Google Scholar
Scopus Author ID : 16507222700
ORCID ID : 0000-0002-5291-2971


 

دکتر میهن پور عبدالله توتكابني
مرتبه علمی : دانشیار
مشاهده رزومه

Google Scholar
Scopus Author ID : 55189881000
ORCID ID :
0000-0001-6245-3054


 

دکتر سيد رضا ثاقبي
مرتبه علمی : دانشیار
مشاهده رزومه

Google Scholar
Scopus Author ID : 36198836400
ORCID ID : 0000-0001-6592-1087


 

دکتر عليرضا جهانگيري فرد
مرتبه علمی  : دانشیار
مشاهده رزومه

Google Scholar
Scopus Author ID : 56904223900
ORCID ID : 0000-0002-5514-3768


 

دکتر عدنان خسروي
رتبه علمی : دانشیار
مشاهده رزومه

Google Scholar
Scopus Author ID : 26428251500
ORCID ID : 0000-0001-6813-4847


 

دکتر پردیس غفاریان
مرتبه علمی  : دانشیار
مشاهده رزومه

Google Scholar
Scopus Author ID : 24483175100
ORCID ID : 0000-0003-2599-1464

 

دکترابوالقاسم دانشور كاخكي
مرتبه علمی  : دانشیار
مشاهده رزومه

Google Scholar
Scopus Author ID : 16505925300
ORCID ID : 0000-0002-8498-9324


دکتر فرين رشيد فرخي
مرتبه علمی  :دانشيار
مشاهده رزومه

Google Scholar
Scopus Author ID : 26667240100
ORCID ID :0000-0002-6816-8753


 
               
دکتر كاميبز شيخي
مرتبه علمی : دانشیار
مشاهده رزومه

Google Scholar
Scopus Author ID : 37040772400
ORCID ID : 0000-0002-4609-225X


دکتر سيد محمد سيد مهدي
مرتبه علمی: دانشیار
مشاهده رزومه

Google Scholar
Scopus Author ID : 54682351400
ORCID ID : 0000-0002-2777-5864


 

دکتر فرحناز صادق بيگي
مرتبه علمی  : دانشیار
مشاهده رزومه

Google Scholar
Scopus Author ID : 00000000
ORCID ID : 0000-0002-2552-5749


 

دکتر سیدعلي صفوي ناييني
مرتبه علمی :دانشيار
مشاهده رزومه

Google Scholar
Scopus Author ID :
ORCID ID : 0000-0002-9449-4210


 

دکتر پريسا عديمي ناغان
مرتبه علمی:دانشيار
مشاهده رزومه

Google Scholar
Scopus Author ID : 55910786700
ORCID ID : 0000-0002-4201-2822

 

دکتر عاطفه عابدینی
مرتبه علمی  :دانشیار
مشاهده رزومه

Google Scholar
Scopus Author ID : 56082100300
ORCID ID : 0000-0002-4262-9873


 

دکتر ليدا فدايي زاده
مرتبه علمی : دانشیار
مشاهده رزومه

Google Scholar
Scopus Author ID : 16635778300
ORCID ID : 0000-0002-0736-2130


 

دکتر پوپک فرنیا
مرتبه علمی : دانشیار
مشاهده رزومه

Google Scholar
Scopus Author ID : 23488607500
ORCID ID : 0000-0003-3190-2827


 

دکتر بهروز فرزانگان بيدگلي
مرتبه علمی : دانشیار
مشاهده رزومه

Google Scholar
Scopus Author ID : 24478384700
ORCID ID : 0000-0002-6353-5761


 

دکتر عاطفه فخاريان
مرتبه علمی : دانشیار
مشاهده رزومه

Google Scholar
Scopus Author ID : 36113080400
ORCID ID : 0000-0002-9740-6634


 

دکتر اردا كياني
مرتبه علمی: دانشیار
مشاهده رزومه

Google Scholar
Scopus Author ID : 23969224700
ORCID ID : 0000-0001-9765-3611


 

دکتر مجيد مرجاني
مرتبه علمی : دانشیار
مشاهده رزومه

Google Scholar
Scopus Author ID : 26321808900
ORCID ID :
0000-0003-1466-8645


 

دکتر مجيد ملك محمد
مرتبه علمی :دانشيار
مشاهده رزومه

Google Scholar
Scopus Author ID : 15848729800
ORCID ID : 0000-0001-5141-8114
 

دکتر سيد عليرضا مهدوياني
مرتبه علمی : دانشیار
مشاهده رزومه

Google Scholar
Scopus Author ID : 24734528900
ORCID ID :0000-0001-6224-4797


 

دکترپيام مهربان
مرتبه علمی: دانشیار
مشاهده رزومه

Google Scholar
Scopus Author ID :55749585600
ORCID ID : 0000-0003-3399-3208


 

دکتر ضرغام حسين احمدي
مرتبه علمی :دانشیار
مشاهده رزومه

Google Scholar
Scopus Author ID : 26654011700
ORCID ID : 0000-0002-2982-9950


 

دکتر محمد ورهرام

مرتبه علمی: دانشیار
مشاهده رزومه

دکتر امیر ناصرالدین جدبابایی مقدم
مرتبه علمی: استادیار
مشاهده رزومه

دکتر جلال حشمت نیا
مرتبه علمی  : استادیار
مشاهده رزومه

Google Scholar
Scopus Author ID : 54890649100
ORCID ID : 0000-0003-2966-4380

 

 
دکتر غلامرضا حیدری
مرتبه علمی : استادیار
        مشاهده رزومه          
 
دکتر آبتین درودی نیا
مرتبه علمی : استادیار
        مشاهده رزومه          
 
دکتر معین دانشمند
مرتبه علمی : استادیار
        مشاهده رزومه          
 
دکتر معصومه ذوقعلی
مرتبه علمی : استادیار
        مشاهده رزومه          
 
دکتر نسیم راد
مرتبه علمی : استادیار
        مشاهده رزومه          


دکتر میترا سادات رضایی
مرتبه علمی : استادیار
مشاهده رزومه

Google Scholar
Scopus Author ID : 000000000
ORCID ID : 0000-0001-8228-8623

دکتر منصور رضايي
مرتبه علمی : استادیار
مشاهده رزومه

Google Scholar
Scopus Author ID : 55601064300
ORCID ID :0000-0001-9223-176X


دکترمهسا رکابی
مرتبه علمی :استادیار
مشاهده رزومه

دکترسید رضا سیدی
مرتبه علمی: استادیار
مشاهده رزومه

Google Scholar
Scopus Author ID :
ORCID ID :0000-0003-1410-7485

دکتر شراره سیفی
مرتبه علمی : استادیار
مشاهده رزومه

دکتر سلمان سلیمانی
مرتبه علمی : استادیار
مشاهده رزومه

دکتر هومن شریفی میلانی
مرتبه علمی : استادیار
مشاهده رزومه

دکتر سمیه شریفی نیا
مرتبه علمی : استادیار
مشاهده رزومه

دکتردانیال شمشیریان

مرتبه علمی : استادیار
مشاهده رزومه

دکتر محسن صادقی
مرتبه علمی:استادیار
مشاهده رزومه

دکتر ماکان صدر
مرتبه علمی:استادیار
مشاهده رزومه

Google Scholar

Scopus Author ID: 29567551700
ORCID ID: 0000-0002-8781-8176


دکتر الهام عسکری
مرتبه علمی:استادیار
مشاهده رزومه

دکتر علی عبدالهی نیا
مرتبه علمی:استادیار
مشاهده رزومه

دکتر حسينعلي غفاري پور
مرتبه علمی: استادیار
مشاهده رزومه

Google Scholar
Scopus Author ID :
ORCID ID :0000-0002-2685-5352


 

دکتر جلال الدين غنوي
مرتبه علمی : استادیار
مشاهده رزومه

Google Scholar

Scopus  Author ID: 54900185400

ORCID ID : 0000-0002-4415-4840


 

دکتر جهانگيرقرباني
مرتبه علمی: استادیار
مشاهده رزومه

Google Scholar
Scopus Author ID : 6506572955
ORCID ID : 0000-0001-6209-1081


دکتر مرجانه كريمي
مرتبه علمی: استادیار
مشاهده رزومه

Google Scholar
Scopus Author ID : 35223576400
ORCID ID : 0000-0003-1664-986X

 

دکتر مهدی کاظم پور
مرتبه علمی: استادیار
مشاهده رزومه

دکتر محبوبه کریمی
مرتبه علمی: استادیار
مشاهده رزومه

دکتر محمد صادق کشمیری
مرتبه علمی: استادیار
مشاهده رزومه

دکتر سمیه لوک زاده
مرتبه علمی  : استادیار
مشاهده رزومه

Google Scholar
Scopus Author ID :
ORCID ID : 0000-0001-7873-2496

 

دکتر عبدالرضا محمد نیا
مرتبه علمی : استادیار
مشاهده رزومه

Google Scholar
Scopus Author ID: 56500585700
ORCID ID : 0000-0001-9662-7462
 

دکتر سیده نازنین منصوری
مرتبه علمی : استادیار
مشاهده رزومه
 

دکتر افشين منيري
مرتبه علمی : استادیار
مشاهده رزومه

Google Scholar
Scopus Author ID: 55838960300
ORCID ID:   0000-0001-7237-8940


دکتر مریم السادات میر عنایت
مرتبه علمی  : استادیار
مشاهده رزومه

 


 
         
دکتر سیدمحمدرضا نجات الهی
   مرتبه علمی: استادیار
مشاهده رزومه

 
          
دکتر فرح نقاش زاده
   مرتبه علمی: استادیار
مشاهده رزومه

Google Scholar
Scopus Author ID : 55757266300
ORCID ID : 0000-0003-2446-6553


 

دکترمریم واشقانی
مرتبه علمی : استادیار
مشاهده رزومه

Google Scholar
Scopus Author ID : 36944346000
ORCID ID : 0000-0002-2644-8191

 

دکتر فاطمه یساری
مرتبه علمی: استادیار
مشاهده رزومه

Google Scholar
Scopus Author ID :
ORCID ID : 0000-0003-1154-3978

 

دکتر عباس يوسفي كما
مرتبه علمی: استادیار
مشاهده رزومه

Google Scholar
Scopus Author ID : 55699100400
ORCID ID : 0000-0002-1784-7107

 

آقاي رحيم روزبهاني
مرتبه علمی : مربي
مشاهده رزومه

Google Scholar
Scopus Author ID : 57188290000
ORCID ID : 0000-0002-6417-9404

دکتر فانک فهیمی(مامور)
مرتبه علمی: استاد
مشاهده رزومه

دکتر مصطفی علوی مقدم (مامور)
مرتبه علمی: دانشیار
مشاهده رزومه

دکتر فرزانه داستان(مامور)
مرتبه علمی: استادیار
مشاهده رزومه

دکتر محسن عابدی (مامور)
مرتبه علمی:استادیار
مشاهده رزومه

دکتر فاطمه منجذبی (مامور)
مرتبه علمی:استادیار
مشاهده رزومه

دكتر سارا حاصلی
مرتبه علمی : استادیار
مشاهده رزومه

Google Scholar
Scopus Author ID : 
 57202386588
ORCID ID : 
0000-0003-0300-5491

 
 

دكتر مجتبی مخبر دزفولی
مرتبه علمی : استادیار
مشاهده رزومه

Google Scholar
Scopus Author ID : 
 57190967592
ORCID ID : 0000-0001-9398-5838

 

دكتر مهدی پیشگاهی
مرتبه علمی : استادیار
مشاهده رزومه

Google Scholar
Scopus Author ID :
55504972800
ORCID ID : 0000-0001-9398-5838

 

دكتر امیر رضایی
مرتبه علمی : استادیار
مشاهده رزومه

 

 
 
 
آمار بازدیدکنندگان
بازدید از این صفحه : 64477 بار

بازديدکنندگان امروز : 413 نفر

کل بازديدکنندگان : 12075810 نفر

بازديدکنندگان آنلاين : 2 نفر

 

 

 
Copyright © 2013 NRITLD.SBMU.AC.IR Allright Reserved ©Powered By NRITLD IT Department