فرم های مالی طرحها

طریقه امضای دیجیتال ارسال فرم

 

فایلها
ﻓﺮم (1.م): درﺧﻮاﺳﺖ ﭘﺮداﺧﺖ ﻓﺎﮐﺘﻮر دانلود
ﻓﺮم(2.م): درﺧﻮاﺳﺖ ﭘﺮداﺧﺖ ﻗﺴﻂ دانلود
ﻓﺮم (3.م): ﺗﻌﻬﺪ اﻣﻮاﻟﯽ ﻧﻤﻮدن ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻃﺮح ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺸﯽ دانلود
ﻓﺮم (4.م): ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ى ﻣﺎﻟﻰ ﻃﺮح دانلود

 

آمار بازدیدکنندگان
بازدید از این صفحه : 986 بار

بازديدکنندگان امروز : 767 نفر

کل بازديدکنندگان : 9658257 نفر

بازديدکنندگان آنلاين : 1 نفر

 

 

 
Copyright © 2013 NRITLD.SBMU.AC.IR Allright Reserved ©Powered By NRITLD IT Department