صفحه اصلي > معاونت ها > معاونت پژوهش > واحد امور طرحها > فرم تبدیل وضعیت، نظام سلامت، افزودن همکار، قرارداد تالیف مقاله 
 
 

فرم تبدیل وضعیت، نظام سلامت، افزودن همکار، قرارداد تالیف مقاله

طریقه امضای دیجیتال ارسال فرم

 

فایلها
ﻓﺮم(1.ت): ﺗﺒﺪﯾﻞ وﺿﻌﯿﺖ ﻃﺮح ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ دانلود
ﻓﺮم (2.ت) :ﺗﺒﺪﯾﻞ وﺿﻌﯿﺖ ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ دانلود
ﻓﺮم (3.ت): ﻓﺮم ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻃﺮح ﭘﮋوﻫﺶ در ﻧﻈﺎم ﺳﻼﻣﺖ (HSR) دانلود
ﻓﺮم (4.ت): درﺧﻮاﺳﺖ اﻓﺰودن ﻫﻤﮑﺎر ﺑﻪ ﻃﺮح ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﻣﺼﻮب ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﭘﮋوﻫﺸﯽ دانلود
ﻓﺮم (5.ت): ﻓﺮم درﺧﻮاﺳﺖ اﻓﺰودن ﻫﻤﮑﺎر ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ دانلود
فرم (6.ت) فرم درخواست افزودن همکار به طرح پژوهشی HSR دانلود
فرم (7.ت) قرارداد تالیف مقاله دانلود

 

آمار بازدیدکنندگان
بازدید از این صفحه : 757 بار

بازديدکنندگان امروز : 869 نفر

کل بازديدکنندگان : 9658359 نفر

بازديدکنندگان آنلاين : 5 نفر

 

 

 
Copyright © 2013 NRITLD.SBMU.AC.IR Allright Reserved ©Powered By NRITLD IT Department