ممیزی چیست؟
 

  

ممیزی داخلی بیمارستان سال 94

 

هدف از انجام ممیزی داخلی در بیمارستان در راستای استانداردهای اعتباربخشی حصول اطمینان از اجرا ، نگهداری ، تداوم و اثربخشی سیستم مدیریت کیفیت بیمارستان و انطباق با استاندارد ملی اعتباربخشی ایران و انجام ممیزی و مشاهده عدم انطباق- انجام اقدامات اصلاحی و اقدامات پیشگیرانه می باشد.

ممیزی در واقع فرآیند نظام مند ، مستقل و مستند که به منظور کسب شواهد ممیزی و ارزیابی هدفمند صورت می گیرد تا مشخص شود که به چه میزان معیارها برآورده شده است. به همین منظور در راستای استانداردهای اعتباربخشی بر طبق سنجه های هر بخش و واحد، توسط دفتر اعتباربخشی چک لیست های مربوطه تهیه گردید و طبق جدول زمان بندی از تاریخ 3/8/94 تا تاریخ 14/8/94 ممیزی داخلی در کلیه بخش های درمانی، اداری- پشتیبانی و پاراکلینیک با حضور ارزیابان تعیین شده صورت می گیرد.

 

آمار بازدیدکنندگان
بازدید از این صفحه : 314 بار

بازديدکنندگان امروز : 913 نفر

کل بازديدکنندگان : 6370617 نفر

بازديدکنندگان آنلاين : 15 نفر

 

 

 
Copyright © 2013 NRITLD.SBMU.AC.IR Allright Reserved ©Powered By NRITLD IT Department