صفحه اصلي > مدیریت پرستاری > سوپر وایزر بالینی 
 
 

 

يوسف داوديان

فارغ التحصيل: 1368

رشته تحصيلي : كارشناس پرستاري

سمت: سوپروايزر باليني

سابقه كار: 26 سال

سابقه كار در بخش هاي: ICU ، اورژانس، جراحي ، داخلي،سابقه سوپروايزري دو سال

 

شيوا پوئي

سال فارغ التحصيل رشته هوشبري: 1376، رشته پرستاری: 1378

رشته تحصيلي : كارشناس پرستاري

سمت: سوپروايزر باليني

سابقه كار: 22 سال

سابقه كار در بخش هاي: داخلي، ICU، اورژانس ، اتاق عمل سابقه سوپروايزري 6 سال

حجت اله صبور

فارغ التحصيل: 1373

رشته تحصيلي : كارشناس پرستاري

سمت: سوپروايزر باليني

سابقه كار: 18 سال

سابقه كار در بخش هاي : داخلي، ICU، اورژانس ، جراحي،سابقه سوپروايزري 6 سال

 

مژگان سميعي نژاد

فارغ التحصيل: 1371

رشته تحصيلي : كارشناس پرستاري

سمت: سوپروايزر باليني

سابقه كار: 22 سال

سابقه كار در بخش هاي :CCU، ICU، اورژانس ، بخش هاي ENT،سابقه سوپروايزري 4 سال

 

اليزا كاظم زاده

فارغ التحصيل: 1376

رشته تحصيلي : كارشناس پرستاري

سمت: سوپروايزر باليني

سابقه كار: 19 سال

سابقه كار در بخش هاي :داخلي، جراحي ، اورژانس، ICU TB،سابقه سوپروايزري 4 سال

،

گيتا صالحيان

فارغ التحصيل: 1376

رشته تحصيلي : كارشناس پرستاري

سمت: سوپروايزر باليني

سابقه پرستاري: 19 سال

سابقه كار در بخش هاي: داخلي،  جراحي ، ICU جراحي ،ICU داخلي، هاروست، پيوند، CCU،سابقه سوپروایزری : یک سال

 

فاطمه نصیری رایینی

فارغ التحصيل: 1373

رشته تحصيلي : کارشناس پرستاری

سمت: سوپروايزر باليني

سابقه كار:

سابقه كار  در بخش های:اورژانس،جراحی عمومی،درمانگاه مرکز بهداشت،staff بخش جراحی توراکس،ICU، سرپرستار بخش جراحی

 

دینا باطبی

فارغ التحصيل: 1374

رشته تحصيلي : کارشناس پرستاری

سمت: سوپروايزر باليني

سابقه كار:

سابقه كار در بخش های:بخش زنان ونوزادان،اورژانس،جراحی،CCU،سوپروایزر کنترل عفونت

 

مهری حیدری

فارغ التحصيل: 1375

رشته تحصيلي : کارشناسی پرستاری

سمت: سوپروايزر باليني

سابقه كار: 

سابقه كار در بخش های :تکنسین تجربی رادیولوژی قبل از کسب مدرک پرستاری،ICU جراحی مغزواعصاب،بخش داخلی،staffاتاق عمل،سرپرستار بخش 9

 

مریم خیامی کیا

فارغ التحصيل: 1376

رشته تحصيلي : کارشناسی پرستاری

سمت: سوپروايزر باليني

سابقه كار: 19

سابقه كار در بخش های :جراحی،بخش داخلی

 

آمار بازدیدکنندگان
بازدید از این صفحه : 3954 بار

بازديدکنندگان امروز : 1077 نفر

کل بازديدکنندگان : 6221047 نفر

بازديدکنندگان آنلاين : 6 نفر

 

 

 
Copyright © 2013 NRITLD.SBMU.AC.IR Allright Reserved ©Powered By NRITLD IT Department