معرفی بخش CSR
بخش استریلیزاسیون مرکزی یا central sterilization room مرکز دریافت، آماده سازی و استریل نمودن کلیه ابزار پزشکی همچون ست های جراحی، منسوجات پارچه ای و اقلام مصرفی مثل گاز پنبه در راستای فراهم آوردن حداکثر میزان ایمنی بیمار می باشد.

 

فضا های بخش
فضای فیزیکی بخش استریلزاسیون به سه قسمت فنی، اداری و پشتیبانی تقسیم می شود.
قسمت فنی خود شامل سه ناحیه است: ناحیه کثیف ( محل تحویل وسایل آلوده از بخش ها و سپس از سنجش هرگونه آلودگی پروتئینی میکروسکوپی و ماکروسکوپی ) ، ناحیه تمیز ( محل مرتب کردن، بسته بندی، آماده سازی و استریلیزاسیون وسایل ) و ناحیه استریل ( محل ذخیره سازی وسایل و منسوجات استریل شده ).

 

تجهیزات
این بخش دارای دستگاه های اتوکلاو بخار و همچنین پلاسمای هیدروژن پراکساید جهت استریلیزاسیون وسایل می باشد. از دستگاه پلاسما جهت استریل نمودن اقلام حساس به گرما و رطوبت استفاده می شود. این واحد همچنین آب مقطر مورد نیاز بخش های کلینیکی و پاراکلینیکی را با کیفیتی بسیار مناسب تامین می نماید.

 

پایش ها
در این واحد کلیه اقدامات پایشی همچون کاربرد اندیکاتور های شیمیایی و بیولوژیک در اقدام مورد استریل، کشت ماهیانه از قسمت های مختلف بخش، کالیبراسیون تجهیزات، تست کیفیت آب مقطر  دستگاه RO، مستند سازی عملکرد دستگاه های استریل کننده، تست های بووی دیک و PCD و نظارت مستمر بر عملکرد دستگاه ها و پرسنل صورت می گیرد.
 

مستند سازی تست پروتئین
از مهم ترین اقدامات صورت گرفته در CSR این مرکز که برای نخستین بار در کشور صورت می گیرد. "  مستند سازی آمار فصلی نتایج تست پروتئین "  می باشد؛ این نتایج جهت  اطلاع و اقدامات اصلاحی در اختیار مسئوولین واحد های کلینیکی و پاراکلینیکی قرار می گیرد. تست پروتئین روشی است که به صورت رندوم بر وسایل شسته شده صورت می گیرد تا صحت شستشوی وسایل مذکور مورد سنجش قرار گیرد.

 

آموزش
آموزش مستمر از ارکان مهم واحد CSR می باشد که به دو صورت حضوری و مجازی در راستای ارتقای کمی و کیفی مهارت های فنی، تخصصی و ایمنی پرسنل صورت می گیرد.

 

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

تنظیمات قالب