نحوه درخواست برگزاری سمینار، کارگاه، کنگره، کنفرانس

 

پژوهشکده سل و بیماریهای ریوی (دکتر مسیح دانشوری)

 

 

 

 

 

 

 

فرمهای همایش و کنگره های داخلی و بین المللی

طریقه امضای دیجیتال ارسال فرم

 

 

ﻫﻤﺎﯾﺶ، ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ، ﺳﻤﯿﻨﺎر، ﺑﺎزآﻣﻮزى ﻣﺪون، ﮐﺎرﮔﺎه و ﮐﻨﮕﺮه داﺧﻠﻰ کنگره بین المللی
فرم (1.ه) درﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺮﮔﺰارى ﻫﻤﺎﯾﺶ، ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ، ﺳﻤﯿﻨﺎر، ﺑﺎزآﻣﻮزى ﻣﺪون، ﮐﺎرﮔﺎه و ﮐﻨﮕﺮه داﺧﻠﻰ دانلود فرم (1.ک) درﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺮﮔﺰارى ﮐﻨﮕﺮه ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﻰ دانلود
ﻓﺮم (2.ه): درﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺮﮔﺰارى ﻫﻤﺎﯾﺶ، ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ، ﺳﻤﯿﻨﺎر، ﺑﺎزآﻣﻮزى ﻣﺪون، ﮐﺎرﮔﺎه و ﮐﻨﮕﺮه داﺧﻠﻰ دانلود ﻓﺮم (2.ك): درﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺮﮔﺰارى ﮐﻨﮕﺮه ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﻰ دانلود
ﻓﺮم (3.ه): ﻗﺮارداد ﺑﺮﮔﺰاري ﺳﻤﯿﻨﺎر/ﻫﻤﺎﯾﺶ/ﮐﺎرﮔﺎه/ﺑﺎزآﻣﻮزى ﻣﺪون/ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ و ﮐﻨﮕﺮه داﺧﻠﻰ دانلود ﻓﺮم (3.ك): اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺟﻬﺖ ﻃﺮح در ﺷﻮراي ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ رواﺑﻂ داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ، اﻣﻮر ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ و ﺳﻤﯿﻨﺎرﻫﺎ دانلود
ﻓﺮم (4.ه): ﻣﺘﻦ ﭘﯿﺎﻣﮏ ﺟﻬﺖ اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ دانلود ﻓﺮم (4.ک): ﻣﺘﻦ ﭘﯿﺎﻣﮏ ﺟﻬﺖ اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ دانلود
ﻓﺮم (5.ه): ﻣﺨﺎرج ﻫﻤﺎﯾﺶ/ﮐﺎرﮔﺎه/ﺑﺎزآﻣﻮزي ﻣﺪون/ﺳﻤﯿﻨﺎر/ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ/ﮐﻨﮕﺮه داﺧﻠﻰ دانلود ﻓﺮم (5.ک): وزارت امـور خـارجه اداره کـل کنسولـی ویژه اتباع آمریکایی دانلود
    ﻓﺮم (6.ك): دﻋﻮت از ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن و ﻣﯿﻬﻤﺎﻧﺎن ﺧﺎرﺟﯽ دانلود

 

 گزارش کنگره و سمینار های داخلی

سال 1395

ادامه مطلب

گزارش کنگره و سمینارهای داخلی

سال 1396

ادامه مطلب

گزارش کنگره و سمینارهای داخلی

سال 1397

ادامه مطلب

گزارش کنگره و سمینارهای داخلی

سال 1398

ادامه مطلب

گزارش کنگره و سمینارهای داخلی

سال 1399

ادامه مطلب

گزارش کنگره و سمینارهای داخلی

سال 1400

ادامه مطلب

   

آمار بازدیدکنندگان
بازدید از این صفحه : 5131 بار

بازديدکنندگان امروز : 237 نفر

کل بازديدکنندگان : 14910056 نفر

بازديدکنندگان آنلاين : 4 نفر

همایشها و مناسبتها
تازه های پرتال

 


 
Copyright © 2013 NRITLD.SBMU.AC.IR Allright Reserved ©Powered By NRITLD IT Department