صفحه اصلي > ریاست > هیات علمی 
 
 


دكتر علي اكبر ولايتي
مرتبه علمی : استاد ممتاز
مشاهده رزومه

Google Scholar
Scopus Author ID : 6603278215
ORCID ID : 0000-0001-9398-5838


دکتر حميد رضا جماعتي
مرتبه علمی :استاد
مشاهده رزومه

Google Scholar
Scopus Author ID : 7801446806
ORCID ID : 0000-0002-9372-3253


دکتر اسماعیل ایدنی
مرتبه علمی: استاد
مشاهده رزومه

Google Scholar
Scopus Author ID:14421128000
ORCID ID:0000-0002-0327-7107


دکتر مهرداد بخشايش كرم
مرتبه علمی :استاد
مشاهده رزومه

Google Scholar
Scopus Author ID : 35069680200
ORCID ID :0000-0003-4864-6161

دکتر شادي بني اسدي
مرتبه علمی :استاد پژوهش
مشاهده رزومه

Google Scholar
Scopus Author ID : 6506639011
ORCID ID : 0000-0002-3918-0104


دکتر مريم حسن زاد
مرتبه علمی: استاد
مشاهده رزومه

Google Scholar
Scopus Author ID : 56449109600
ORCID ID :0000-0001-7164-0599


دکتر علیرضا سلیمی
مرتبه علمی : استاد
مشاهده رزومه

Google Scholar
Scopus Author ID : 23390131400
ORCID ID: 0000-0001-5787-4807

دکترمحمد بهكام شادمهر
مرتبه علمی : استاد
مشاهده رزومه

Google Scholar
Scopus Author ID : 6507397973
ORCID ID : 0000-0002-3303-6750


دکتر بابك شريف كاشاني
مرتبه علمی :استاد
مشاهده رزومه

Google Scholar
Scopus Author ID : 16246451600
ORCID ID :0000-0002-3400-489X


دکتر ميترا صفا
مرتبه علمی :استاد
مشاهده رزومه

Google Scholar
Scopus Author ID : 48663064100
ORCID ID
0000-0003-3923-7833


دکترپيام طبرسي
مرتبه علمی :استاد
مشاهده رزومه

Google Scholar
Scopus Author ID: 22954831100
ORCID ID: 0000-0002-8932-5420


دکتر عزيز الله عباسي
مرتبه علمی : استاد
مشاهده رزومه

Google Scholar
Scopus Author ID : 7005977895
ORCID ID : 0000-0002-1086-000X


دکتر پريسا عديمي ناغان
مرتبه علمی:استاد
مشاهده رزومه

Google Scholar
Scopus Author ID : 55910786700
ORCID ID : 0000-0002-4201-2822

دکتر پريسا فرنيا
مرتبه علمی :استاد
مشاهده رزومه

Google Scholar
Scopus Author ID : 6603261582
ORCID ID : 0000-0003-3676-2018


دکتر اسماعيل مرتاض
مرتبه علمی:استاد
مشاهده رزومه

Google Scholar
Scopus Author ID: 8511407700
ORCID ID: 0000-0003-0250-087X


دکتر مجيد مرجاني
مرتبه علمی : استاد
مشاهده رزومه

Google Scholar
Scopus Author ID : 26321808900
ORCID ID :
0000-0003-1466-8645


دکتر مجيد ملك محمد
مرتبه علمی :استاد
مشاهده رزومه

Google Scholar
Scopus Author ID : 15848729800
ORCID ID : 0000-0001-5141-8114

دکتر سيد عليرضا مهدوياني
مرتبه علمی : استاد
مشاهده رزومه

Google Scholar
Scopus Author ID : 24734528900
ORCID ID :0000-0001-6224-4797


دکتر سيد عليرضا ناجي
مرتبه علمی :استاد
مشاهده رزومه

Google Scholar
Scopus Author ID : 56626452300
ORCID ID : 0000-0002-8823-384X

دکترسيد محمد هاشيمان
مرتبه علمی :استاد
مشاهده رزومه

Google Scholar
Scopus Author ID : 27967696400
ORCID ID : 0000-0002-0876-6559


دکتر ضرغام حسين احمدي
مرتبه علمی :دانشیار
مشاهده رزومه

Google Scholar
Scopus Author ID : 26654011700
ORCID ID : 0000-0002-2982-9950


دکتر علیرضا اسلامی نژاد
مرتبه علمی: دانشیار
مشاهده رزومه

Google Scholar
Scopus Author ID : 36006254600
ORCID ID :0000-0002-8788-4544

دکتر ندا بهزاد نيا
مرتبه علمی :دانشيار
مشاهده رزومه

Google Scholar
Scopus Author ID : 24597500900
ORCID ID : 0000-0001-7992-3884


دکتر طاهره پارسا
مرتبه علمی :دانشيار
مشاهده رزومه

Google Scholar
Scopus Author ID : 6506163868
ORCID ID : 0000-0002-2196-9107


دکتر ساويز پژهان
مرتبه علمی : دانشیار
مشاهده رزومه

Google Scholar
Scopus Author ID : 16507222700
ORCID ID : 0000-0002-5291-2971


دکتر میهن پور عبدالله توتكابني
مرتبه علمی : دانشیار
مشاهده رزومه

Google Scholar
Scopus Author ID : 55189881000
ORCID ID :
0000-0001-6245-3054


دکتر سيد رضا ثاقبي
مرتبه علمی : دانشیار
مشاهده رزومه

Google Scholar
Scopus Author ID : 36198836400
ORCID ID : 0000-0001-6592-1087


دکتر عليرضا جهانگيري فرد
مرتبه علمی : دانشیار
مشاهده رزومه

Google Scholar
Scopus Author ID : 56904223900
ORCID ID : 0000-0002-5514-3768


دکتر عدنان خسروي
رتبه علمی : دانشیار
مشاهده رزومه

Google Scholar
Scopus Author ID : 26428251500
ORCID ID : 0000-0001-6813-4847


دکترابوالقاسم دانشور كاخكي
مرتبه علمی : دانشیار
مشاهده رزومه

Google Scholar
Scopus Author ID : 16505925300
ORCID ID : 0000-0002-8498-9324


دکتر آبتین درودی نیا
مرتبه علمی : استادیار
مشاهده رزومه

Google Scholar
Scopus Author ID:56741444600
ORCID ID:0000-0002-6689-3556

دکتر فرين رشيد فرخي
مرتبه علمی :دانشيار
مشاهده رزومه

Google Scholar
Scopus Author ID : 26667240100
ORCID ID :0000-0002-6816-8753


دکتر میترا سادات رضایی
مرتبه علمی : استادیار
مشاهده رزومه

Google Scholar
Scopus Author ID : 57192103779
ORCID ID : 0000-0001-8228-8623

دکتر سيد محمد سيد مهدي
مرتبه علمی: دانشیار پژوهش
مشاهده رزومه

Google Scholar
Scopus Author ID : 54682351400
ORCID ID : 0000-0002-2777-5864


دکتر شراره سیفی
مرتبه علمی : دانشیار
مشاهده رزومه

Google Scholar
Scopus Author ID:13808060400
ORCID ID:0000-0002-1340-0949

دکتر كاميبز شيخي
مرتبه علمی : دانشیار
مشاهده رزومه

Google Scholar
Scopus Author ID : 37040772400
ORCID ID : 0000-0002-4609-225X


دکتر فرحناز صادق بيگي
مرتبه علمی : دانشیار
مشاهده رزومه

Google Scholar
Scopus Author ID : 56535477300
ORCID ID : 0000-0002-2552-5749


دکتر سیدعلي صفوي ناييني
مرتبه علمی :دانشيار
مشاهده رزومه

Google Scholar
Scopus Author ID : 56304980500
ORCID ID : 0000-0002-9449-4210


دکتر عاطفه عابدینی
مرتبه علمی :دانشیار
مشاهده رزومه

Google Scholar
Scopus Author ID : 56082100300
ORCID ID : 0000-0002-4262-9873


دکتر پردیس غفاریان
مرتبه علمی : دانشیار پژوهش
مشاهده رزومه

Google Scholar
Scopus Author ID : 24483175100
ORCID ID : 0000-0003-2599-1464

دکتر عاطفه فخاريان
مرتبه علمی : دانشیار
مشاهده رزومه

Google Scholar
Scopus Author ID : 36113080400
ORCID ID : 0000-0002-9740-6634


دکتر ليدا فدايي زاده
مرتبه علمی : دانشیار
مشاهده رزومه

Google Scholar
Scopus Author ID : 16635778300
ORCID ID : 0000-0002-0736-2130


دکتر بهروز فرزانگان بيدگلي
مرتبه علمی : دانشیار
مشاهده رزومه

Google Scholar
Scopus Author ID : 24478384700
ORCID ID : 0000-0002-6353-5761


دکتر پوپک فرنیا
مرتبه علمی : دانشیار پژوهش
مشاهده رزومه

Google Scholar
Scopus Author ID : 23488607500
ORCID ID : 0000-0003-3190-2827


دکتر جهانگيرقرباني
مرتبه علمی: دانشیار
مشاهده رزومه

Google Scholar
Scopus Author ID : 6506572955
ORCID ID : 0000-0001-6209-1081


دکتر اردا كياني
مرتبه علمی: دانشیار
مشاهده رزومه

Google Scholar
Scopus Author ID : 23969224700
ORCID ID : 0000-0001-9765-3611


دکترپيام مهربان
مرتبه علمی: دانشیار
مشاهده رزومه

Google Scholar
Scopus Author ID :55749585600
ORCID ID : 0000-0003-3399-3208


دکتر محمد ورهرام

مرتبه علمی: دانشیار پژوهش
مشاهده رزومه

Google Scholar
Scopus Author ID:23486985800
ORCID ID:0000-0002-8033-1867

دکتر زهرا ابطحیان
مرتبه علمی: استادیار
مشاهده رزومه

Google Scholar
Scopus Author ID: 56910094700
ORCID ID:0000-0001-7167-8503

دكتر حسین بهنام منش
مرتبه علمی : استادیار
مشاهده رزومه

Google Scholar
Scopus Author ID:57209606985
ORCID ID:0000-0002-9656-3216

دكتر فاطمه پاک نیت
مرتبه علمی: استادیار
مشاهده رزومه

دکتر جلال حشمت نیا
مرتبه علمی : استادیار
مشاهده رزومه

Google Scholar
Scopus Author ID : 54890649100
ORCID ID : 0000-0003-2966-4380


دکتر غلامرضا حیدری
مرتبه علمی : استادیار پژوهش
مشاهده رزومه

Google Scholar
Scopus Author ID: 36113490900
ORCID ID:0000-0002-3269-2617

دکتر معین دانشمند
مرتبه علمی : استادیار
مشاهده رزومه

Google Scholar
Scopus Author ID:85079740037
ORCID ID:0000-0003-3828-9578

دکتر معصومه ذوقعلی
مرتبه علمی : استادیار
مشاهده رزومه

Google Scholar

Scopus Author ID:57210558342
ORCID ID:0000-0001-6528-0670

دکتر نسیم راد
مرتبه علمی : استادیار
مشاهده رزومه

Google Scholar
Scopus Author ID:23493288200
ORCID ID:0000-0003-1372-3710

دکتر منصور رضايي
مرتبه علمی : استادیار
مشاهده رزومه

Google Scholar
Scopus Author ID : 55601064300
ORCID ID :0000-0001-9223-176X


دكتر امیر رضایی
مرتبه علمی : استادیار
مشاهده رزومه

Google Scholar
Scopus Author ID: 37059549800
ORCID ID: 0000-0002-1666-5352

دکترمهسا رکابی
مرتبه علمی :استادیار
مشاهده رزومه

Google Scholar
Scopus Author ID:55249454700
ORCID ID:0000-0003-1187-3555

دکتر سلمان سلیمانی
مرتبه علمی : استادیار
مشاهده رزومه

Google Scholar

ORCID ID:0000-0003-3888-9848

دکتر بابک سلیمی
مرتبه علمی: استادیار
مشاهده رزومه

Google Scholar
Scopus Author ID: 57190124537
ORCID ID: 0000-0002-5541-8434

دکتر هومن شریفی میلانی
مرتبه علمی : استادیار پژوهش
مشاهده رزومه

Google Scholar
Scopus Author ID:23135761000
ORCID ID:0000-0001-6448-046X

دکتر سمیه شریفی نیا
مرتبه علمی : استادیار
مشاهده رزومه

Google Scholar
Scopus Author ID:26321979000
ORCID ID:0000-0003-1651-384X

دکتر ماکان صدر
مرتبه علمی:استادیار پژوهش
مشاهده رزومه

Google Scholar
Scopus Author ID: 29567551700
ORCID ID: 0000-0002-8781-8176


دکتر علی عبدالهی نیا
مرتبه علمی:استادیار
مشاهده رزومه

Google Scholar
Scopus Author ID:36112993200
ORCID ID:0000-0001-8162-4883

دکتر الهام عسکری
مرتبه علمی:استادیار
مشاهده رزومه

Google Scholar
Scopus Author ID: 57217131877
ORCID ID:0000-0002-8854-5341

دکتر حسينعلي غفاري پور
مرتبه علمی: استادیار
مشاهده رزومه

Google Scholar
Scopus Author ID: 55371587200
ORCID ID :0000-0002-2685-5352


دکتر جلال الدين غنوي
مرتبه علمی : استادیار پژوهش
مشاهده رزومه

Google Scholar
Scopus Author ID: 54900185400
ORCID ID :0000-0002-4415-4840


دكتر اکرم قنواتی
مرتبه علمی : استادیار
مشاهده رزومه

Google Scholar

0000-0002-5238-5227:ORCID ID

دکتر مهدی کاظم پور
مرتبه علمی: استادیار پژوهش
مشاهده رزومه

Google Scholar
Scopus Author ID:23392297100
0000-0002-6673-9006:ORCID ID

دکتر محبوبه کریمی
مرتبه علمی: استادیار
مشاهده رزومه

Google Scholar

0000-0001-8374-7609:ORCID ID


دکتر محمد صادق کشمیری
مرتبه علمی: استادیار
مشاهده رزومه

Google Scholar
Scopus Author ID: 57192714972
0000-0001-7592-3801:ORCID ID

دکتر سمیه لوک زاده
مرتبه علمی : استادیار
مشاهده رزومه

Google Scholar
Scopus Author ID: 57203370936
ORCID ID : 0000-0001-7873-2496

دکتر مریم مبانی
مرتبه علمی : استادیار
مشاهده رزومه

Google Scholar
Scopus Author ID:57224208892
ORCID ID:0000-0001-7220-6719

دكتر مجید متقی نژاد
مرتبه علمی : استادیار
مشاهده رزومه

Google Scholar
Scopus Author ID: 48361356100
ORCID ID : 0000-0003-3449-4224


دکتر عبدالرضا محمد نیا
مرتبه علمی : استادیار
مشاهده رزومه

Google Scholar
Scopus Author ID: 56500585700
ORCID ID : 0000-0001-9662-7462


دكتر مجتبی مخبر دزفولی
مرتبه علمی : استادیار
مشاهده رزومه

Google Scholar
Scopus Author ID :
57190967592
ORCID ID : 0000-0001-9398-5838


دکتر مهران ملک شعار
مرتبه علمی : استادیار
مشاهده رزومه

Google Scholar

ORCID ID: 0000-0003-1177-7627

دکتر بابک منصور افشار
مرتبه علمی : استادیار
مشاهده رزومه

Google Scholar
Scopus Author ID: 57216556541
0000-0002-6338-1598:ORCID ID

دکتر سیده نازنین منصوری
مرتبه علمی : استادیار
مشاهده رزومه

Google Scholar
Scopus Author ID:85077914546
ORCID ID:0000-0001-5894-6542

دکتر افشين منيري
مرتبه علمی : استادیار
مشاهده رزومه

Google Scholar
Scopus Author ID: 55838960300
ORCID ID: 0000-0001-7237-8940


دکتر مریم السادات میر عنایت
مرتبه علمی : استادیار
مشاهده رزومه

Google Scholar
Scopus Author ID:55624896600
ORCID ID:0000-0002-0852-1666

دكتر آزاده زینب میرزایی
مرتبه علمی: استادیار
مشاهده رزومه

Google Scholar
Scopus Author ID: 57203944876
ORCID ID:0000-0003-3013-351X

دکتر سیدمحمدرضا نجات الهی
مرتبه علمی: استادیار
مشاهده رزومه

Google Scholar
Scopus Author ID:16178187600
0000-0003-0597-0703:ORCID ID

دکتر فرح نقاش زاده
مرتبه علمی: استادیار
مشاهده رزومه

Google Scholar
Scopus Author ID : 55757266300
ORCID ID : 0000-0003-2446-6553


دکتر علیرضا نوروزی
مرتبه علمی: استادیار
مشاهده رزومه

Google Scholar
Scopus Author ID: 57190946771
ORCID ID:0000-0002-2496-9022

دکتر مریم واشقانی
مرتبه علمی : استادیار
مشاهده رزومه

Google Scholar
Scopus Author ID : 36944346000
ORCID ID : 0000-0002-2644-8191

دکتر فاطمه یساری
مرتبه علمی: استادیار
مشاهده رزومه

Google Scholar

ORCID ID : 0000-0003-1154-3978

دکتر عباس يوسفي كما
مرتبه علمی: استادیار
مشاهده رزومه

Google Scholar
Scopus Author ID : 55699100400
ORCID ID : 0000-0002-1784-7107

آقاي رحيم روزبهاني
مرتبه علمی : مربی پژوهش
مشاهده رزومه

Google Scholar
Scopus Author ID : 57188290000
ORCID ID : 0000-0002-6417-9404

دکتر فرزانه داستان (مامور)
مرتبه علمی: استادیار
مشاهده رزومه

Google Scholar
Scopus Author ID: 55936204600
ORCID ID: 0000-0002-7391-4183

دكتر مهدی پیشگاهی (مامور)
مرتبه علمی : استادیار
مشاهده رزومه

Google Scholar
Scopus Author ID :
55504972800
ORCID ID : 0000-0001-9398-5838

دکتر محسن عابدی (مامور)
مرتبه علمی:استادیار
مشاهده رزومه

Google Scholar
Scopus Author ID:23092756200
0000-0002-9520-9645:ORCID ID

دکتر فاطمه منجذبی (مامور)
مرتبه علمی:استادیار
مشاهده رزومه

Google Scholar
Scopus Author ID:56245628800
0000-0001-8311-0296:ORCID ID
آمار بازدیدکنندگان
بازدید از این صفحه : 75954 بار

بازديدکنندگان امروز : 384 نفر

کل بازديدکنندگان : 14910203 نفر

بازديدکنندگان آنلاين : 2 نفر

همایشها و مناسبتها
تازه های پرتال

 


 
Copyright © 2013 NRITLD.SBMU.AC.IR Allright Reserved ©Powered By NRITLD IT Department