نشانی: تهران، خیابان شهید باهنر (نیاوران)، دارآباد، کدپستی 1956944413،

صندوق پستی: 19575154

تلفن بیمارستان: 27123000

تلفن نوبت دهی درمانگاه ها: 27123008

تلفن روابط عمومی: 26106000

فاکس: 26109484- 26109680

پست الکترونیکی: pr.nritld@sbmu.ac.ir

سامانه پیامکی: 30001281002712 - 100002712

 

دانلود تلفنهای داخلی بیمارستان

 

صندوق صوتی جهت ارائه انتقادات و پیشنهادها:

    1- مرحله اول شماره گیری تلفن 27123000
    2- مرحله دوم شماره 2 (کلید پذیرش)
    3-مرحله سوم شماره 7 ( انتقادو پیشنهاد)

 

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

تنظیمات قالب