آزمایشگاه مولکولار پاتولوژی

 

معرفی واحد:
این تکنیک در اواسط دهه 1980 معرفی شد. به دلیل کاربردها و مزیت های بسیاز زیاد آن به سرعت در زیست شناسی مولکولی گسترش پیدا کرد. امروزه این روش تقریبا در تمامی آزمایشگاههای زیست مولکولی جزء کارهای متداول می باشد و به صورت اتوماتیک به وسیله کامپیوتر انجام می شود.
این تکنیک تمامی مشکلات قبلی در زیست مولکولی که ناشی از عدم دسترسی به مقادیر زیاد از DNA یکسان بود را برطرف کرد. برای مثال قبلا برای به دست آوردن نسخه های متعدد از یک ژن خاص می بایست این ژن را به داخل حامل مناسب وارد کرده و در یک باکتری تکثیر کنند ولی امروزه این کار به سادگی و با استفاده از PCR انجام می دهند.
بخش مولکولار پاتولوژی(PCR) از سه جزء استخراج DNA، تهیه متریکس، الکتروفورز تشکیل شده است.

 

تجهیزات و امکانات/ خدمات قابل ارائه:

 این بخش دارای فعالیت های آموزشی- پژوهشی و دیاگنوستیک است.

 

فعالیت های دیاگنوستیک:

آزمایشگاه مولکولار پاتولوژی مجهز به تجهیزات لازم جهت تستهای مولکولی تشخیصی از جمله لوکمی ها –بیماریهای عفونی- تعیین کلونالیتی جهت لنفوم و تعیین موتاسیون های ژنتیکی است.                    

این آزمایشگاه قادر به انجام استخراج DNAاز بلوکهای پارافینی، خون و بافتهای تازه ومحیط کشت جهت انجام آزمایشهای تشخیصی و ژنومیک می باشد .همچنین از تست های مهم در زمینه ی تشخیصی می توان به تشخیص TBو NonTBبر روی بلوک­های پارافینی اشاره کرد، آزمایشهای تشخیصی دیگری که در آزمایشگاه حائز اهمیت است یک سری آزمایشهای تشخیص انگل و قارچ است.

 

فهرست آزمایشهای قابل انجام در بخش مولکولار پاتولوژی:

الف- آزمایشهای تشخیصی باکتریها:

1-     PCR of Mycobacterium

2-     PCR of TB complex on Tissue

3-     PCR of Non TB complex on tissue

4-     PCR  for BCG on tissue

ب-  آزمایشهای تشخیصی انگلها:

1-     PCR of Toxoplasma

ج-  آزمایشهای تشخیصی قارچها:

1-     PCR of Aspergillus

2-     PCR of cryptoccus

3-      PCR of pan fungi

4-     PCR of candida

د - آزمایشهای تشخیص تغییرات ژنومی:

1- تعیین جهش در ژن EGFR

2- تعیین جهش ژن JAK2

3-تشخیص کلونالیتی

 

شرایط پذیرش نمونه جهت تست های بخش مولکولار پاتولوژی

1- نمونه های خون باید به مقدار حداقل یک سی سی   در EDTA  به آزمایشگاه فرستاده شود

2- نمونه های بافت تازه حتما در سرم فیزیولوژی یا مایع PBSفرستاده شود در صورتی که در فرمالین باشد تست قابل انجام است.

3- نمونه های سواپ حتما در سرم فیزیولوژی یا آب مقطر و یا مایع PBS

 

فعالیت های آموزشی:

در این بخش از آزمایشگاه پذیرش دوره های کارآموزی و کارورزی دانشجویان در رشته های پزشکی –  پاتولوژی - ژنتیک و پزشکی مولکولی در رده های کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکترای حرفه ای و دکترای تخصصی  صورت میپذیرد.

 

 فعالیت های پژوهشی:

این بخش در انجام طرحهای تحقیقاتی و پایان نامه های دانشجویی در مقاطع مختلف همکاری می کند.

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

تنظیمات قالب