ترتیب ساختمان‌های درمانی از درب غربی بیمارستان می‌باشند:
 

ساختمان جامع پیوند حضرت مهدی (عج)

ابن الیاس 1  بخش بستری پیوند
       
ابن سینا 5  بخش ICU پیوند
       

ابن الیاس 2 

بخش VIP پیوند
 
ابوماهر 2 اتاق عمل پیوند

ساختمان درمانی امام صادق (ع)

رازی 4 ریه
       
رازی 3 ریه
       
رازی 2  ریه
       
رازی 1
ریه

ساختمان درمانی امام حسن مجتبی (ع)

رازی 5  بخش بازتوانی ریه - طبقه اول
       
جرجانی 1  شیمی درمانی - طبقه اول
       
دکتر قریب 1 بخش اطفال - طبقه دوم
       
ابن سینا 4 بخش PICU - طبقه دوم
       
ابن سینا 3 NICU - طبقه دوم
       
هروی 3 اورژانس - طبقه دوم
       
دکتر قریب 2  بخش کودکان - طبقه سوم (غربی)
       
دکتر قریب 3  بخش کودکان - طبقه سوم (شرقی)
       
جرجانی 2 بخش آنکولوژی - طبقه چهارم (غربی)
       
جرجانی 3 بخش آنکولوژی - طبقه چهارم (شرقی)
       
زهراوی 1 بخش جراحی - طبقه پنجم (غربی)
       
زهراوی 2 بخش ENT - طبقه پنجم (شرقی)
       
دکتر قاضی 1 بخش جراحی - طبقه ششم (غربی)
       
دکتر قاضی 2 بخش جراحی - طبقه ششم (شرقی)
       
قطب الدین بخش تست خواب - طبقه هفتم
       
ابن سینا 1  بخش ICU داخلی - طبقه هشتم (غربی)
       
ابن سینا 2  بخش ICU جراحی - طبقه هشتم (شرقی)
       
حکیم مومن بخش برونکوسکوپی - طبقه نهم
       
ابوماهر 1  اتاق های عمل - طبقه دهم

ساختمان درمانی امام سجاد (ع)

بخش داخلی
بخش داخلی
       
 طبری 1
  عفونی
       
 طبری 2
  عفونی
       
طبری 3
عفونی
       
ابن سینا 6
بخش ICU
×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

تنظیمات قالب