برنامه هفتگی کلینیک های ویژه عصر بیمارستان مسیح دانشوری خرداد 1403

 

اسامی

کلینیک های ویژه

ایام هفته
شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشبه پنجشنبه
فوق تخصص تنفس

دکتر میرعنایت

دکتر مجیبیان

دکتر قنواتی

دکتر مرادخانی

دکتر صادقی

دکتر پوردولت

دکتر صادقی

دکتر مجیبیان

دکتر لوک زاده

دکتر قنواتی

دکتر مجیبیان

دکتر مرادخانی

دکتر لوک زاده

دکتر صادقی

دکتر عزیزی

دکتر هاشمیان

دکتر پوردولت

دکتر لوک زاده

------
داخلی
دکتر همایی
 دکتر همایی
دکتر اکبریان
دکتر همایی
دکتر قدیمی
------
عفونی دکتر ابطحیان دکتر مرجانی
دکتر منیری
دکتر ابطحیان دکتر مرجانی
------
تغذیه دکتر رضایی ------ ------ ------ ------ ------
قلب ------ دکتر نقاش زاده دکتر محمدی فر
------ ------ ------
جراحی و بینی و سینوس
------
دکتر زندی
------
------
------
------
نفرولوژی ------ ------ دکتر یساری ------ ------ ------
آنکولوژی ------ دکتر مبانی دکتر سلیمی
دکتر سلیمی دکتر مبانی ------
روانشناسی ------ ------ ------ دکتر بروجردی ------ ------
روماتولوژی ------ ------ ------ دکتر حسینی ------ ------
آلرژی دکتر دانشمندی ------ ------ ------ ------ ------
روماتولوژی اطفال
------ ------ ------ دکتر آزاده زینب میرزایی ------ ------
ریه اطفال

دکتر دانشمندی

دکتر غفاری پور

دکتر رضایی

دکتر میرزنده دل ------ ------
قلب اطفال
------ ------ ------ ------ دکتر علیرضا نوروزی ------
گوارش اطفال
------ ------ ------ ------ دکتر رشتیان ------
×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

تنظیمات قالب