برنامه هفتگی کلینیک های ویژه عصر بیمارستان مسیح دانشوری مهر 1402

 

اسامی

کلینیک های ویژه

ایام هفته
شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشبه پنجشنبه
فوق تخصص تنفس

دکتر میرعنایت

دکتر مجیبیان

دکتر قنواتی

دکتر مرادخانی

دکتر پوردولت

دکتر حشمت نیا

دکتر مجیبیان

دکتر لوک زاده

دکتر قنواتی

دکتر مجیبیان

دکتر مرادخانی

دکتر عزیزی

دکتر هاشمیان

دکتر حشمت نیا

دکتر پوردولت

دکتر قنواتی

------
فیبروز ریه
------ دکتر حشمت نیا ------ دکتر حشمت نیا ------ -----
داخلی
دکتر همایی
 دکتر همایی
------
دکتر همایی
 دکتر اکبریان
------
عفونی دکتر ابطحیان ------
دکتر منیری
دکتر ابطحیان ------
------
تغذیه دکتر رضایی ------ ------ ------ ------ ------
قلب ------ دکتر نقاش زاده دکتر امیری
دکتر نقاش زاده ------ ------
نفرولوژی ------ ------ دکتر یساری ------ ------ ------
گوارش ------ ------ دکتر منصوری ------ ------ ------
آنکولوژی ------ دکتر مبانی دکتر سلیمی دکتر سلیمی دکتر مبانی ------
روانشناسی ------ ------ ------ دکتر بروجردی ------ ------
روانپزشکی دکتر لطف ------ دکتر لطف ------ ------ ------
آلرژی دکتر دانشمندی ------ دکتر رکابی ------ ------ ------
مغز و اعصاب اطفال
------ ------ ------ دکتر زاوه زاد
------ ------
روماتولوژی اطفال
------ ------ ------ دکتر آزاده زینب میرزایی ------ ------
غدد اطفال
------ ------ ------ ------ دکتر عنصری ------
ریه اطفال

دکتر میرزنده دل

دکتر دانشمندی

دکتر غفاری پور

دکتر رضایی

دکتر رکابی

دکتر میرزنده دل دکتر ساداتی ------
قلب اطفال
------ ------ ------ ------ دکتر علیرضا نوروزی ------
گوارش اطفال
------ ------ ------ ------ دکتر رشتیان ------
×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

تنظیمات قالب