معاونت درمان بیمارستان مسیح دانشوری از سال 1381 با هدف ارائه خدمات زیر شروع به فعالیت نمود:
- انجام هماهنگی های لازم جهت اجرای دستورالعمل ها و مقررات بهداشتی درمانی از وزارتخانه و یا دانشگاه علوم پزشکی
- برنامه ریزی برای ارتقا کیفی و کمی امور درمانی در بیمارستان ها
- پیگیری مسائل و مشکلات تشخیصی و درمانی موجود در بیمارستان و بررسی و ارائه راه حل های مناسب جهت رفع آن ها
- نظارت و کنترل مستمر به نحوه ارائه خدمات تشخیصی درمانی
- ارائه گزارشات آماری و ارزشیابی کلیه امور تشخیصی و درمانی
- ایجاد هماهنگی های درون بخشی و بین بخشی جهت ارتقا سطح کیفی امور درمان
- شناسایی پزشکان واجد شرایط و ارائه گزارش به ریاست بیمارستان جهت گزینش و مشارکت در فرآیند جذب و بکارگیری آنها
- مکاتبات اداری پزشکان درمانی
- رسیدگی به شکایات بیماران در زمینه درمان
- هماهنگی با سازمان های بیمه گر در خصوص تهیه گزارشات لازم
- بررسی تجزیه و تحلیل شاخص های درمانی و برنامه ریزی در جهت ارتقای مشتمر شاخص ها
- هماهنگی و نظارت در خصوص کمیسیون های پزشکی قانونی
- نظارت بر برگزاری کمیته ها
- مشارکت جدی در کمیته های بیمارستانی در جهت تحقق اهداف منظور شده برای کلیه کمیته ها

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

تنظیمات قالب