فرم های تفاهم نامه های داخلی

طریقه امضای دیجیتال ارسال فرم

 

فایلها
تفاهم نامه پروژه های درون مرکزی دانلود
تفاهم نامه پروژه های چند مرکزی داخلی - درون دانشگاهی دانلود
تفاهم نامه پروژه های تحقیقاتی درون مرکزی با سایر دانشگاه ها دانلود
تفاهم نامه پروژه های تحقیقاتی مراکز تحقیقاتی با سایر مراکز داخل یا خارج دانشگاه در زمینه IT دانلود

 

 

فرم های تفاهم نامه های بین المللی

 

فایلها
فرم قرارداد همکاریهای آموزشی، علمی بین المللی دانلود

 

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

تنظیمات قالب