استاندارد های بین المللی جهت انجام تست های:

1.      کوآنتی فرونIGRA ( Quanti-FERON)

2.      تست آنتی ژن گالاکتومانان (Galactomannan)

3.      1,3-Beta Glucan(مربوط به تشخیص افتراقی کاندیدیوزیس)

4.      ( IL-8 , IL-6 ) Interleukins

5.     LTT(Lymphocyte transformation test)

6.     ( IFN-g, IL-12 ) MSMD

7.     Innate Immunity

8.     NBT

9.      تشخیص کریپتوکوکوس نئوفورمنس به روش لاتکس

10.  تشخیص TB-LAM

11.  فلوسایتومتری ( HLADR , CD Markers)

12.  نوتروفیل اکسیداتیو ( DHR123)

13.  Allergy Screen(تست آلرژی تنفسی و غذایی ،IgE Total)

14.  HLA-ABDR

15.  آنالیز مولکولی جهش های شایع

 

IGRA (Quanti-FERON) – 1

-          نمونه گیری جهت انجام تست :

-         حداقل 7سی سی نمونه خون محیطی از بیمار در لولهحاوی هپارینگرفته شود.

-         لوله را 10 بار به ارامی حرکت داده تا خون با ماده ضدانعقاد مخلوط گردد.

-         جهت ارسال: نمونه می بایست در کمتر از 1 ساعت در دمایºc  25 –15 به آزمایشگاه فوق تخصصی آلرژی و ایمونولوژی منتقل شود.( در کناریخ خشک و به صورت فریز شده ارسال نگردد. )

-         توجه فرمایید به دلیل انکوباسیون 24 ساعت نمونه در انکوباتور و ادامه مراحل آزمایش در روز بعد لطفا ، نمونه گیری و ارسال نمونه روزهای پنج شنبه ( قبل از روزهای تعطیل ) انجام نگیرد.

-         لازم به ذکر است آزمایشگاه فوق تخصصی آلرژی و ایمونولوژی در روزهای دوشنبه  و پنج شنبه قادر به انجام این تست می باشد . در صورت اورژانس بودن تست حتمأ اطلاع رسانی شود.

-         پذیرش در سیستم HIS بیمارستان مسیح دانشوری در قسمت:

 

Allergy and clinical immunology sub-specialty

Mycosis test

Q-FT IFN

-2تست آنتی ژن گالاکتومانان (Galactomannan)

آسپرژیلوس مهاجم یک عفونت شدید و اغلب کشنده در بیماران مبتلا به نوتروپنی یا دریافت کننده پیوند می باشد. تاخیر در تشخیص و درمان با پیامدهای ناگوار همراه است.

شناسایی گالاکتومانان در گردش یک تست مهم در تشخیص زودرس اسپرژیلوس مهاجم است. گالاکتومانان بخشی از دیواره خارجی آسپرژیلوس است که در خلال رشد قارچ آزاد می شود. این آنتی ژن آزاد شده توسط تستELISAشناسایی می شود که حساسیت و دقت بالایی در بیماران مبتلا به بدخیمی های خونی، نوتروپنی و دریافت کننده پیوند دارد. حساسیت تست با انجام آن روی مایع برونشی آلوئولی (BAL) افزایش می یابد.

در بیماران مبتلا به نوتروپنی که داروهای ضد قارچی دریافت نمی کنند، انجام مرتب این تست بسیار با ارزش است. موارد مثبت کاذب ممکن است در صورت تجویز برخی آنتی بیوتیک ها و یا عفونت با قارچ هایی غیر از آسپرژیلوس مشاهده شود.

دستور العمل نمونه گیری و نقل و انتقال به آزمایشگاه جهت انجام تست گالاکتومانان

-         نمونه هایی که در این آزمایش میتوان استفاده کرد:

16.  1. SERA   2. BAL    3. SPUTUM      4. Pleur effusion

-         نمونه گیری جهت انجام تست :

-         میزان 5سی سینمونه خون محیطی را به لوله بدون ضد انعقاد منتقل کرده.

-         جهت ارسال: سرم به میزان 2سی سی بر روی یخ خشک به آزمایشگاه فوق تخصصی آلرژی و ایمونولوژی ارسال گردد.

-         توجه: نمونه ها به صورت همولیز و لیپمیک   قابل قبول نمی باشد.

-         لوله ها ، تیپ ها، به صورت کاملا استریل استفاده گردد.

-         ازfrezz-de frezzکردن نمونه ها قبل از ارسال جدأ خودداری گردد.

-         لازم به ذکر است آزمایشگاه فوق تخصصی آلرژی و ایمونولوژی در روزهای شنبه و سه شنبه قادر به انجام این تست می باشد (جواب دهی برای این تست سه روزه می باشد).

-         پذیرش در سیستم HIS  بیمارستان مسیح دانشوری در قسمت:

 

Allergy and clinical immunology sub-specialty

Mycosis test

Galactomanan

1, 3-Beta Glucan -3(مربوط به تشخیص افتراقی کاندیدیوزیس)

-         نمونه گیری جهت انجام تست :

-         میزان  5 سی سی نمونه خون محیطی را به لوله بدون ضد انعقاد منتقل کرده.

-         جهت ارسال: سرم به میزان 1 سی سی بر روی یخ خشک به آزمایشگاه فوق تخصصی آلرژی و ایمونولوژی ارسال گردد.

-         توجه: نمونه ها به صورت همولیز و لیپمیک  قابل قبول نمی باشد.

-         لوله ها ، تیپ ها، به صورت کاملا استریل استفاده گردد.

-         از frezz-de frezzکردن نمونه ها قبل از ارسال جدأ خودداری گردد.

-         پذیرش در سیستم HIS بیمارستان مسیح دانشوری در قسمت:

 

Allergy and clinical immunology sub-specialty

Mycosis test

1-3 BETA GLUCAN

(IL-8, IL-6 ) Interleukins -4

-         نمونه گیری جهت انجام تست اینترلوکین:

-         از بیمار 5 سی سی نمونه خون محیطی را به لوله بدون ضد انعقاد منتقل کرده.

-         نمونه قبل از ساعت 11 به آزمایشگاه فوق تخصصی آلرژی و ایمونولوژی تحویل داده شود.

 

 Lymphocyte transformation test(LTT)-5

)بررسی پرولیفراسیون لنفوسیتی(

-         نمونه گیری جهت انجام تست LTT:

-         حداقل 8سی سی نمونه خون محیطی از بیمار در لولهCBCگرفته شود.

-         نمونه قبل از ساعت 11 به آزمایشگاه فوق تخصصی آلرژی و ایمونولوژی تحویل داده شود.

-         نمونه در دمای 4 درجه سانتیگراد به آزمایشگاه فرستاده شود.

-         به علت اینکه تست  LTT، 72 ساعت به طول می انجامد، فقط در روزهای سه شنبه پذیرش نخواهیم داشت.

 

 (IFN-g, IL-12) MSMD -6

(Mendelian Susceptility to Mycobacterial disease)

-         نمونه گیری جهت انجام تست MSMD:

-         حداقل 8سی سی نمونه خون محیطی از بیمار در لولهCBCگرفته شود.

-         نمونه قبل از ساعت 11 به آزمایشگاه فوق تخصصی آلرژی و ایمونولوژی تحویل داده شود.

-         نمونه در دمای 4 درجه سانتیگراد به آزمایشگاه فوق تخصصی آلرژی و ایمونولوژی فرستاده شود.

-         به علت اینکه تست  MSMD، 48 ساعت به طول می انجامد، فقط در روزهای چهار شنبه پذیرش نخواهیم داشت.

 

Innate Immunity -7

-         نمونه گیری جهت انجام تست Innate Immunity:

-         حداقل 5سی سی نمونه خون محیطی از بیمار در لولهCBCگرفته شود.

-         نمونه قبل از ساعت 11 به آزمایشگاه فوق تخصصی آلرژی و ایمونولوژی تحویل داده شود.

-         نمونه در دمای 4 درجه سانتیگراد به آزمایشگاه فوق تخصصی آلرژی و ایمونولوژی فرستاده شود.

 

NBT -8

-         نمونه گیری جهت انجام تست NBT

-         نمونه قبل از ساعت 11 به آزمایشگاه فوق تخصصی آلرژی و ایمونولوژی تحویل داده شود.

-         حداقل 2سی سی نمونه خون محیطی از بیمار در لولهCBCگرفته شود.

 

 -9تشخیص کریپتوکوکوس نئوفورمنس به روش لاتکس

-         نمونه گیری جهت انجام تست:

-         حداقل 5سی سی نمونه خون محیطی از بیمار در لولهCBCگرفته شود.

-         در صورت ارسال سرم ، لطفا بر روی یخ خشک ارسال شود.

-         نمونه های قابل انجام  :

-          1) سرم     2) مایع مغزی - نخاعی

 

 -10تشخیص TB-LAM

-         نمونه مورد نیاز ادرار ( Urine)

-         نمونه های قابل انجام :

-         1) ادرار     2) سرم     3) پلاسما     4)بافت همگن

 

Immunophenotyping- 11

فلوسایتومتری ( HLA-DR , CD Markers)

 

-         نمونه گیری جهت انجام تست :

-         حداقل 3سی سی نمونه خون محیطی از بیمار در لولهCBCگرفته شود.

-         حجم نمونه با توجه به میزان CDمارکرهای درخواستی)لطفا بیشتر از 3 میلی لیترگرفته شود (

-         جهت ارسال:از یخ زدگی نمونه جلوگیری شود .

-         نمونه ها

1-خون CBC           2-مایع BAL           3-مایع پلور      4- مایع اگزودا      5- مایع ترانسودا

 

 -12نوتروفیل اکسیداتیو ( DHR-123)

این تست به روش فلوسایتومتری برای تایید قطعی و همچنین تعیین ناقلین بیماری CGDاستفاده می شود.

-         نمونه گیری جهت انجام تست :

-          حداقل 3سی سی نمونه خون محیطی از بیمار در لولهCBCگرفته شود..

-         حتما در دمای اطاق نگهداری شود از قرار دادن در یخچال و فریز کردن نمونه ها جدا خودداری شود.

-         نمونه ها خداکثر تا 24 ساعت در دمای اطاق به آزمایشگاه منتقل شود.

 

13- Allergy Screen (تست آلرژی تنفسی و غذایی)

-         نمونه مورد نیاز : حداقل2 سی سی سرم

-         جهت ارسال : از frezz-de frezzکردن نمونه ها قبل از ارسال جدأ خودداری گردد.

-         نمونه ها به صورت همولیز و لیپمیک   قابل قبول نمی باشد.

 

HLA-ABDR- 14  به روش PCR

-         حداقل 10سی سی نمونه خون محیطی از بیمار در لولهCBCگرفته شود.

-         جهت ارسال:از یخ زدگی نمونه جلوگیری شود .

-         در صورت تأخیر در ارسال، نمونه ها در دمایºc4و حداکثر تا 24 ساعت بهآزمایشگاه فوق تخصصی آلرژی و ایمونولوژی ارسال گردد.

 

 -15آنالیز مولکولی جهش های شایع

-         بررسی موتاسیون های : CGD (CYBB-NCF1-NCF2)

-         لوپ IL-12 و IFN-gشامل رسپتورهای (IL-12B1وIL-12B2,)و (IFN-g1,IFN-g2)

-         جهش های C1IH

-         جهش های مربوط به HLHکه شامل :FLH1 FLH2 FLH3 FLH4 FLH5

-         نمونه گیری جهت انجام تست :

-         3 لوله  کامل (7 سی سی) از نمونه خون محیطی بیمار در لولهCBCگرفته شود.

 

استاندارد های بین المللی جهت انجام تست های:

1.      کوآنتی فرونIGRA ( Quanti-FERON)

2.      تست آنتی ژن گالاکتومانان (Galactomannan)

3.      1,3-Beta Glucan(مربوط به تشخیص افتراقی کاندیدیوزیس)

4.      ( IL-8 , IL-6 ) Interleukins

5.     LTT(Lymphocyte transformation test)

6.     ( IFN-g, IL-12 ) MSMD

7.     Innate Immunity

8.     NBT

9.      تشخیص کریپتوکوکوس نئوفورمنس به روش لاتکس

10.  تشخیص TB-LAM

11.  فلوسایتومتری ( HLADR , CD Markers)

12.  نوتروفیل اکسیداتیو ( DHR123)

13.  Allergy Screen(تست آلرژی تنفسی و غذایی ،IgE Total)

14.  HLA-ABDR

15.  آنالیز مولکولی جهش های شایع

 

IGRA (Quanti-FERON) – 1

-         نمونه گیری جهت انجام تست :

-         حداقل 7سی سی نمونه خون محیطی از بیمار در لولهحاوی هپارینگرفته شود.

-         لوله را 10 بار به ارامی حرکت داده تا خون با ماده ضدانعقاد مخلوط گردد.

-         جهت ارسال: نمونه می بایست در کمتر از 1 ساعت در دمایºc  25 –15 به آزمایشگاه فوق تخصصی آلرژی و ایمونولوژی منتقل شود.( در کناریخ خشک و به صورت فریز شده ارسال نگردد. )

-         توجه فرمایید به دلیل انکوباسیون 24 ساعت نمونه در انکوباتور و ادامه مراحل آزمایش در روز بعد لطفا ، نمونه گیری و ارسال نمونه روزهای پنج شنبه ( قبل از روزهای تعطیل ) انجام نگیرد.

-         لازم به ذکر است آزمایشگاه فوق تخصصی آلرژی و ایمونولوژی در روزهای دوشنبه  و پنج شنبه قادر به انجام این تست می باشد . در صورت اورژانس بودن تست حتمأ اطلاع رسانی شود.

-         پذیرش در سیستم HIS بیمارستان مسیح دانشوری در قسمت:

 

Allergy and clinical immunology sub-specialty

Mycosis test

Q-FT IFN

 

-2تست آنتی ژن گالاکتومانان (Galactomannan)

آسپرژیلوس مهاجم یک عفونت شدید و اغلب کشنده در بیماران مبتلا به نوتروپنی یا دریافت کننده پیوند می باشد. تاخیر در تشخیص و درمان با پیامدهای ناگوار همراه است.

شناسایی گالاکتومانان در گردش یک تست مهم در تشخیص زودرس اسپرژیلوس مهاجم است. گالاکتومانان بخشی از دیواره خارجی آسپرژیلوس است که در خلال رشد قارچ آزاد می شود. این آنتی ژن آزاد شده توسط تستELISAشناسایی می شود که حساسیت و دقت بالایی در بیماران مبتلا به بدخیمی های خونی، نوتروپنی و دریافت کننده پیوند دارد. حساسیت تست با انجام آن روی مایع برونشی آلوئولی (BAL) افزایش می یابد.

در بیماران مبتلا به نوتروپنی که داروهای ضد قارچی دریافت نمی کنند، انجام مرتب این تست بسیار با ارزش است. موارد مثبت کاذب ممکن است در صورت تجویز برخی آنتی بیوتیک ها و یا عفونت با قارچ هایی غیر از آسپرژیلوس مشاهده شود.

 

دستور العمل نمونه گیری و نقل و انتقال به آزمایشگاه جهت انجام تست گالاکتومانان

-         نمونه هایی که در این آزمایش میتوان استفاده کرد:

16.  1. SERA   2. BAL    3. SPUTUM      4. Pleur effusion

-         نمونه گیری جهت انجام تست :

-         میزان 5سی سینمونه خون محیطی را به لوله بدون ضد انعقاد منتقل کرده.

-         جهت ارسال: سرم به میزان 2سی سی بر روی یخ خشک به آزمایشگاه فوق تخصصی آلرژی و ایمونولوژی ارسال گردد.

-         توجه: نمونه ها به صورت همولیز و لیپمیک   قابل قبول نمی باشد.

-         لوله ها ، تیپ ها، به صورت کاملا استریل استفاده گردد.

-         ازfrezz-de frezzکردن نمونه ها قبل از ارسال جدأ خودداری گردد.

-         لازم به ذکر است آزمایشگاه فوق تخصصی آلرژی و ایمونولوژی در روزهای شنبه و سه شنبه قادر به انجام این تست می باشد (جواب دهی برای این تست سه روزه می باشد).

-         پذیرش در سیستم HIS  بیمارستان مسیح دانشوری در قسمت:

 

Allergy and clinical immunology sub-specialty

Mycosis test

Galactomanan

1, 3-Beta Glucan -3(مربوط به تشخیص افتراقی کاندیدیوزیس)

-         نمونه گیری جهت انجام تست :

-         میزان  5 سی سی نمونه خون محیطی را به لوله بدون ضد انعقاد منتقل کرده.

-         جهت ارسال: سرم به میزان 1 سی سی بر روی یخ خشک به آزمایشگاه فوق تخصصی آلرژی و ایمونولوژی ارسال گردد.

-         توجه: نمونه ها به صورت همولیز و لیپمیک  قابل قبول نمی باشد.

-         لوله ها ، تیپ ها، به صورت کاملا استریل استفاده گردد.

-         از frezz-de frezzکردن نمونه ها قبل از ارسال جدأ خودداری گردد.

-         پذیرش در سیستم HIS بیمارستان مسیح دانشوری در قسمت:

 

Allergy and clinical immunology sub-specialty

Mycosis test

1-3 BETA GLUCAN

 

(IL-8, IL-6 ) Interleukins -4

-         نمونه گیری جهت انجام تست اینترلوکین:

-         از بیمار 5 سی سی نمونه خون محیطی را به لوله بدون ضد انعقاد منتقل کرده.

-         نمونه قبل از ساعت 11 به آزمایشگاه فوق تخصصی آلرژی و ایمونولوژی تحویل داده شود.

 

 Lymphocyte transformation test(LTT)-5

)بررسی پرولیفراسیون لنفوسیتی(

-         نمونه گیری جهت انجام تست LTT:

-         حداقل 8سی سی نمونه خون محیطی از بیمار در لولهCBCگرفته شود.

-         نمونه قبل از ساعت 11 به آزمایشگاه فوق تخصصی آلرژی و ایمونولوژی تحویل داده شود.

-         نمونه در دمای 4 درجه سانتیگراد به آزمایشگاه فرستاده شود.

-         به علت اینکه تست  LTT، 72 ساعت به طول می انجامد، فقط در روزهای سه شنبه پذیرش نخواهیم داشت.

 

 (IFN-g, IL-12) MSMD -6

(Mendelian Susceptility to Mycobacterial disease)

-         نمونه گیری جهت انجام تست MSMD:

-         حداقل 8سی سی نمونه خون محیطی از بیمار در لولهCBCگرفته شود.

-         نمونه قبل از ساعت 11 به آزمایشگاه فوق تخصصی آلرژی و ایمونولوژی تحویل داده شود.

-         نمونه در دمای 4 درجه سانتیگراد به آزمایشگاه فوق تخصصی آلرژی و ایمونولوژی فرستاده شود.

-         به علت اینکه تست  MSMD، 48 ساعت به طول می انجامد، فقط در روزهای چهار شنبه پذیرش نخواهیم داشت.

 

Innate Immunity -7

-         نمونه گیری جهت انجام تست Innate Immunity:

-         حداقل 5سی سی نمونه خون محیطی از بیمار در لولهCBCگرفته شود.

-         نمونه قبل از ساعت 11 به آزمایشگاه فوق تخصصی آلرژی و ایمونولوژی تحویل داده شود.

-         نمونه در دمای 4 درجه سانتیگراد به آزمایشگاه فوق تخصصی آلرژی و ایمونولوژی فرستاده شود.

 

NBT -8

-         نمونه گیری جهت انجام تست NBT

-         نمونه قبل از ساعت 11 به آزمایشگاه فوق تخصصی آلرژی و ایمونولوژی تحویل داده شود.

-         حداقل 2سی سی نمونه خون محیطی از بیمار در لولهCBCگرفته شود.

 

 -9تشخیص کریپتوکوکوس نئوفورمنس به روش لاتکس

-         نمونه گیری جهت انجام تست:

-         حداقل 5سی سی نمونه خون محیطی از بیمار در لولهCBCگرفته شود.

-         در صورت ارسال سرم ، لطفا بر روی یخ خشک ارسال شود.

-         نمونه های قابل انجام  :

-          1) سرم     2) مایع مغزی - نخاعی

 

 -10تشخیص TB-LAM

-         نمونه مورد نیاز ادرار ( Urine)

-         نمونه های قابل انجام :

-         1) ادرار     2) سرم     3) پلاسما     4)بافت همگن

 

Immunophenotyping- 11

فلوسایتومتری ( HLA-DR , CD Markers)

 

-         نمونه گیری جهت انجام تست :

-         حداقل 3سی سی نمونه خون محیطی از بیمار در لولهCBCگرفته شود.

-         حجم نمونه با توجه به میزان CDمارکرهای درخواستی)لطفا بیشتر از 3 میلی لیترگرفته شود (

-         جهت ارسال:از یخ زدگی نمونه جلوگیری شود .

-         نمونه ها

1-خون CBC           2-مایع BAL           3-مایع پلور      4- مایع اگزودا      5- مایع ترانسودا

 

 -12نوتروفیل اکسیداتیو ( DHR-123)

این تست به روش فلوسایتومتری برای تایید قطعی و همچنین تعیین ناقلین بیماری CGDاستفاده می شود.

-         نمونه گیری جهت انجام تست :

-          حداقل 3سی سی نمونه خون محیطی از بیمار در لولهCBCگرفته شود..

-         حتما در دمای اطاق نگهداری شود از قرار دادن در یخچال و فریز کردن نمونه ها جدا خودداری شود.

-         نمونه ها خداکثر تا 24 ساعت در دمای اطاق به آزمایشگاه منتقل شود.

 

13- Allergy Screen (تست آلرژی تنفسی و غذایی)

-         نمونه مورد نیاز : حداقل2 سی سی سرم

-         جهت ارسال : از frezz-de frezzکردن نمونه ها قبل از ارسال جدأ خودداری گردد.

-         نمونه ها به صورت همولیز و لیپمیک   قابل قبول نمی باشد.

 

HLA-ABDR- 14  به روش PCR

-         حداقل 10سی سی نمونه خون محیطی از بیمار در لولهCBCگرفته شود.

-         جهت ارسال:از یخ زدگی نمونه جلوگیری شود .

-         در صورت تأخیر در ارسال، نمونه ها در دمایºc4و حداکثر تا 24 ساعت بهآزمایشگاه فوق تخصصی آلرژی و ایمونولوژی ارسال گردد.

 

 -15آنالیز مولکولی جهش های شایع

-         بررسی موتاسیون های : CGD (CYBB-NCF1-NCF2)

-         لوپ IL-12 و IFN-gشامل رسپتورهای (IL-12B1وIL-12B2,)و (IFN-g1,IFN-g2)

-         جهش های C1IH

-         جهش های مربوط به HLHکه شامل :FLH1 FLH2 FLH3 FLH4 FLH5

-         نمونه گیری جهت انجام تست :

-         3 لوله  کامل (7 سی سی) از نمونه خون محیطی بیمار در لولهCBCگرفته شود.

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

تنظیمات قالب