دکتر علی اکبر ولایتی
مرتبه علمی: استاد ممتاز
مشاهده رزومه

Google Scholar
Scopus Author ID : 6603278215
ORCID ID : 0000-0001-9398-5838

     

دکتر حمید رضا جماعتی
مرتبه علمی: استاد
مشاهده رزومه

Google Scholar
Scopus Author ID : 7801446806
ORCID ID : 0000-0002-9372-3253

     

دکتر اسماعیل ایدنی
مرتبه علمی: استاد
مشاهده رزومه

Google Scholar
Scopus Author ID:14421128000
ORCID ID:0000-0002-0327-7107

     

دکتر مهرداد بخشایش کرم
مرتبه علمی: استاد
مشاهده رزومه

Google Scholar
Scopus Author ID : 35069680200
ORCID ID :0000-0003-4864-6161

     

دکتر شادی بنی اسدی
مرتبه علمی: استاد
مشاهده رزومه

Google Scholar
Scopus Author ID : 6506639011
ORCID ID : 0000-0002-3918-0104

     

دکتر مریم حسن زاد
مرتبه علمی: استاد
مشاهده رزومه

Google Scholar
Scopus Author ID : 56449109600
ORCID ID :0000-0001-7164-0599

     

دکتر علیرضا سلیمی
مرتبه علمی: استاد
مشاهده رزومه

Google Scholar
Scopus Author ID : 23390131400
ORCID ID: 0000-0001-5787-4807
     

دکترمحمد بهگام شادمهر
مرتبه علمی: استاد
مشاهده رزومه

Google Scholar
Scopus Author ID : 6507397973
ORCID ID : 0000-0002-3303-6750

     

دکتر بابک شریف کاشانی
مرتبه علمی: استاد
مشاهده رزومه

Google Scholar
Scopus Author ID : 16246451600
ORCID ID :0000-0002-3400-489X

     

دکتر میترا صفا
مرتبه علمی: استاد
مشاهده رزومه

Google Scholar
Scopus Author ID : 48663064100
ORCID ID
0000-0003-3923-7833

     

دکتر پیام طبرسی
مرتبه علمی :استاد
مشاهده رزومه

Google Scholar
Scopus Author ID: 22954831100
ORCID ID: 0000-0002-8932-5420

     

دکتر عزیز الله عباسی
مرتبه علمی : استاد
مشاهده رزومه

Google Scholar
Scopus Author ID : 7005977895
ORCID ID : 0000-0002-1086-000X

     

دکتر پریسا عدیمی ناغان
مرتبه علمی:استاد
مشاهده رزومه

Google Scholar
Scopus Author ID : 55910786700
ORCID ID : 0000-0002-4201-2822
     

دکتر پریسا فرنیا
مرتبه علمی :استاد
مشاهده رزومه

Google Scholar
Scopus Author ID : 6603261582
ORCID ID : 0000-0003-3676-2018
     

دکتر اسماعیل مرتاض
مرتبه علمی:استاد
مشاهده رزومه

Google Scholar
Scopus Author ID: 8511407700
ORCID ID: 0000-0003-0250-087X

     

دکتر مجید مرجانی
مرتبه علمی : استاد
مشاهده رزومه

Google Scholar
Scopus Author ID : 26321808900
ORCID ID :
0000-0003-1466-8645

     

دکتر مجید ملک محمد
مرتبه علمی :استاد
مشاهده رزومه

Google Scholar
Scopus Author ID : 15848729800
ORCID ID : 0000-0001-5141-8114
     

دکتر سید علیرضا مهدویانی
مرتبه علمی : استاد
مشاهده رزومه

Google Scholar
Scopus Author ID : 24734528900
ORCID ID :0000-0001-6224-4797

     

دکتر پیام مهریان
مرتبه علمی: استاد
مشاهده رزومه

Google Scholar
Scopus Author ID :55749585600
ORCID ID : 0000-0003-3399-3208

     

دکتر سید علیرضا ناجی
مرتبه علمی :استاد
مشاهده رزومه

Google Scholar
Scopus Author ID : 56626452300
ORCID ID : 0000-0002-8823-384X
     

دکتر سید محمدرضا هاشمیان
مرتبه علمی: استاد
مشاهده رزومه

Google Scholar
Scopus Author ID : 27967696400
ORCID ID : 0000-0002-0876-6559

     
دکتر سیدعلی صفوی نایینی
مرتبه علمی: استاد
مشاهده رزومه
Google Scholar
Scopus Author ID : 56304980500
ORCID ID : 0000-0002-9449-4210
     
دکتر پردیس غفاریان
مرتبه علمی: استاد
مشاهده رزومه
Google Scholar
Scopus Author ID : 24483175100
ORCID ID : 0000-0003-2599-1464
     

دکتر علیرضا جهانگیری فرد
مرتبه علمی : استاد
مشاهده رزومه

Google Scholar
Scopus Author ID : 56904223900
ORCID ID : 0000-0002-5514-3768

     

دکتر ضرغام حسین احمدی
مرتبه علمی :دانشیار
مشاهده رزومه

Google Scholar
Scopus Author ID : 26654011700
ORCID ID : 0000-0002-2982-9950

     

دکتر علیرضا اسلامی نژاد
مرتبه علمی: دانشیار
مشاهده رزومه

Google Scholar
Scopus Author ID : 36006254600
ORCID ID :0000-0002-8788-4544
     

دکتر طاهره پارسا
مرتبه علمی :دانشیار
مشاهده رزومه

Google Scholar
Scopus Author ID : 6506163868
ORCID ID : 0000-0002-2196-9107

     

دکتر ساویز پژهان
مرتبه علمی : دانشیار
مشاهده رزومه

Google Scholar
Scopus Author ID : 16507222700
ORCID ID : 0000-0002-5291-2971

     

دکتر میهن پور عبدالله توتکابنی
مرتبه علمی : دانشیار
مشاهده رزومه

Google Scholar
Scopus Author ID : 55189881000
ORCID ID :
0000-0001-6245-3054

     

دکتر سید رضا ثاقبی
مرتبه علمی : دانشیار
مشاهده رزومه

Google Scholar
Scopus Author ID : 36198836400
ORCID ID : 0000-0001-6592-1087

     

دکتر عدنان خسروی
رتبه علمی : دانشیار
مشاهده رزومه

Google Scholar
Scopus Author ID : 26428251500
ORCID ID : 0000-0001-6813-4847

     

دکتر ابوالقاسم دانشور کاخکی
مرتبه علمی : دانشیار
مشاهده رزومه

Google Scholar
Scopus Author ID : 16505925300
ORCID ID : 0000-0002-8498-9324

     

دکتر آبتین درودی نیا
مرتبه علمی : دانشیار
مشاهده رزومه

Google Scholar
Scopus Author ID:56741444600
ORCID ID:0000-0002-6689-3556
     

دکتر فرین رشید فرخی
مرتبه علمی :دانشیار
مشاهده رزومه

Google Scholar
Scopus Author ID : 26667240100
ORCID ID :0000-0002-6816-8753

     

دکتر میترا سادات رضایی
مرتبه علمی : دانشیار
مشاهده رزومه

Google Scholar
Scopus Author ID : 57192103779
ORCID ID : 0000-0001-8228-8623
     

دکتر سید محمد سید مهدی
مرتبه علمی: دانشیار
مشاهده رزومه

Google Scholar
Scopus Author ID : 54682351400
ORCID ID : 0000-0002-2777-5864

     

دکتر شراره سیفی
مرتبه علمی : دانشیار
مشاهده رزومه

Google Scholar
Scopus Author ID:13808060400
ORCID ID:0000-0002-1340-0949
     

دکتر کامیبز شیخی
مرتبه علمی : دانشیار
مشاهده رزومه

Google Scholar
Scopus Author ID : 37040772400
ORCID ID : 0000-0002-4609-225X

     

دکتر فرحناز صادق بیگی
مرتبه علمی : دانشیار
مشاهده رزومه

Google Scholar
Scopus Author ID : 56535477300
ORCID ID : 0000-0002-2552-5749

     

دکتر عاطفه عابدینی
مرتبه علمی :دانشیار
مشاهده رزومه

Google Scholar
Scopus Author ID : 56082100300
ORCID ID : 0000-0002-4262-9873

     

دکتر عاطفه فخاریان
مرتبه علمی : دانشیار
مشاهده رزومه

Google Scholar
Scopus Author ID : 36113080400
ORCID ID : 0000-0002-9740-6634

     

دکتر لیدا فدایی زاده
مرتبه علمی : دانشیار
مشاهده رزومه

Google Scholar
Scopus Author ID : 16635778300
ORCID ID : 0000-0002-0736-2130

     

دکتر بهروز فرزانگان بیدگلی
مرتبه علمی : دانشیار
مشاهده رزومه

Google Scholar
Scopus Author ID : 24478384700
ORCID ID : 0000-0002-6353-5761

     

دکتر پوپک فرنیا
مرتبه علمی: دانشیار
مشاهده رزومه

Google Scholar
Scopus Author ID : 23488607500
ORCID ID : 0000-0003-3190-2827

     

دکتر جهانگیر قربانی
مرتبه علمی: دانشیار
مشاهده رزومه

Google Scholar
Scopus Author ID : 6506572955
ORCID ID : 0000-0001-6209-1081

     

دکتر اردا کیانی
مرتبه علمی: دانشیار
مشاهده رزومه

Google Scholar
Scopus Author ID : 23969224700
ORCID ID : 0000-0001-9765-3611

     

دکتر فرح نقاش زاده
مرتبه علمی: دانشیار
مشاهده رزومه

Google Scholar
Scopus Author ID : 55757266300
ORCID ID : 0000-0003-2446-6553

     

دکتر محمد ورهرام
مرتبه علمی: دانشیار
مشاهده رزومه

Google Scholar
Scopus Author ID:23486985800
ORCID ID:0000-0002-8033-1867
     

دکتر مریم واشقانی
مرتبه علمی : دانشیار
مشاهده رزومه

Google Scholar
Scopus Author ID : 36944346000
ORCID ID : 0000-0002-2644-8191
     

دکتر جلال حشمت نیا
مرتبه علمی: دانشیار
مشاهده رزومه

Google Scholar
Scopus Author ID : 54890649100
ORCID ID : 0000-0003-2966-4380

     

دکتر مهسا رکابی
مرتبه علمی : دانشیار
مشاهده رزومه

Google Scholar
Scopus Author ID:55249454700
ORCID ID:0000-0003-1187-3555
     

دکتر حسینعلی غفاری پور
مرتبه علمی: دانشیار
مشاهده رزومه

Google Scholar
Scopus Author ID: 55371587200
ORCID ID :0000-0002-2685-5352

     

دکتر مهدی کاظم پور
مرتبه علمی: دانشیار
مشاهده رزومه

Google Scholar
Scopus Author ID:23392297100
0000-0002-6673-9006:ORCID ID
     

دکتر عبدالرضا محمد نیا
مرتبه علمی: دانشیار
مشاهده رزومه

Google Scholar
Scopus Author ID: 56500585700
ORCID ID : 0000-0001-9662-7462

     

دکتر افشین منیری
مرتبه علمی : دانشیار
مشاهده رزومه

Google Scholar
Scopus Author ID: 55838960300
ORCID ID: 0000-0001-7237-8940

     

دکتر مریم السادات میر عنایت
مرتبه علمی : دانشیار
مشاهده رزومه

Google Scholar
Scopus Author ID:55624896600
ORCID ID:0000-0002-0852-1666
     

دکتر زهرا ابطحیان
مرتبه علمی: استادیار
مشاهده رزومه

Google Scholar
Scopus Author ID: 56910094700
ORCID ID:0000-0001-7167-8503
     

دکتر مشکات اکبریان
مرتبه علمی: استادیار
مشاهده رزومه

 
     

دکتر حسین بهنام منش
مرتبه علمی : استادیار
مشاهده رزومه

Google Scholar
Scopus Author ID:57209606985
ORCID ID:0000-0002-9656-3216
     

دکتر فاطمه پاک نیت
مرتبه علمی: استادیار
مشاهده رزومه

 
     

دکتر غلامرضا حیدری
مرتبه علمی : استادیار
مشاهده رزومه

Google Scholar
Scopus Author ID: 36113490900
ORCID ID:0000-0002-3269-2617
     

دکتر معین دانشمند
مرتبه علمی : استادیار
مشاهده رزومه

Google Scholar
Scopus Author ID:85079740037
ORCID ID:0000-0003-3828-9578
     

دکتر حجت درخشان فر
مرتبه علمی: استادیار
مشاهده رزومه

 
     

دکتر معصومه ذوقعلی
مرتبه علمی : استادیار
مشاهده رزومه

Google Scholar
Scopus Author ID:57210558342
ORCID ID:0000-0001-6528-0670
     

دکتر نسیم راد
مرتبه علمی : استادیار
مشاهده رزومه

Google Scholar
Scopus Author ID:23493288200
ORCID ID:0000-0003-1372-3710
     

دکتر منصور رضایی
مرتبه علمی : استادیار
مشاهده رزومه

Google Scholar
Scopus Author ID : 55601064300
ORCID ID :0000-0001-9223-176X

     

دکتر امیر رضایی
مرتبه علمی : استادیار
مشاهده رزومه


Google Scholar
Scopus Author ID: 37059549800
ORCID ID: 0000-0002-1666-5352
     

دکتر کبری رفیعی بادی
مرتبه علمی: استادیار
مشاهده رزومه

 
     

دکتر سلمان سلیمانی
مرتبه علمی : استادیار
مشاهده رزومه

Google Scholar
ORCID ID:0000-0003-3888-9848
     

دکتر بابک سلیمی
مرتبه علمی: استادیار
مشاهده رزومه

Google Scholar
Scopus Author ID: 57190124537
ORCID ID: 0000-0002-5541-8434
     

دکتر هومن شریفی میلانی
مرتبه علمی : استادیار
مشاهده رزومه

Google Scholar
Scopus Author ID:23135761000
ORCID ID:0000-0001-6448-046X
     

دکتر ماکان صدر
مرتبه علمی:استادیار
مشاهده رزومه

Google Scholar
Scopus Author ID: 29567551700
ORCID ID: 0000-0002-8781-8176

     

دکتر مقداد صداقت
مرتبه علمی: استادیار
مشاهده رزومه

 
     

دکتر علی عبدالهی نیا
مرتبه علمی:استادیار
مشاهده رزومه

Google Scholar
Scopus Author ID:36112993200
ORCID ID:0000-0001-8162-4883
     

دکتر جلال الدین غنوی
مرتبه علمی : استادیار
مشاهده رزومه

Google Scholar
Scopus Author ID: 54900185400
ORCID ID :0000-0002-4415-4840

     

دکتر اکرم قنواتی
مرتبه علمی : استادیار
مشاهده رزومه

Google Scholar
0000-0002-5238-5227:ORCID ID
     

دکتر محبوبه کریمی
مرتبه علمی: استادیار
مشاهده رزومه

Google Scholar
0000-0001-8374-7609:ORCID ID

     

دکتر محمد صادق کشمیری
مرتبه علمی: استادیار
مشاهده رزومه

Google Scholar
Scopus Author ID: 57192714972
0000-0001-7592-3801:ORCID ID
     

دکتر سمیه لوک زاده
مرتبه علمی: استادیار
مشاهده رزومه

Google Scholar
Scopus Author ID: 57203370936
ORCID ID : 0000-0001-7873-2496
     

دکتر مریم مبانی
مرتبه علمی: استادیار
مشاهده رزومه

Google Scholar
Scopus Author ID:57224208892
ORCID ID:0000-0001-7220-6719
     

دکتر مجید متقی نژاد
مرتبه علمی: استادیار
مشاهده رزومه

Google Scholar
Scopus Author ID: 48361356100
ORCID ID : 0000-0003-3449-4224

     

دکتر مجتبی مخبر دزفولی
مرتبه علمی : استادیار
مشاهده رزومه

Google Scholar
Scopus Author ID :
57190967592

ORCID ID : 0000-0001-9398-5838

     

دکتر مهران ملک شعار
مرتبه علمی : استادیار
مشاهده رزومه

Google Scholar
ORCID ID: 0000-0003-1177-7627
     

دکتر بابک منصور افشار
مرتبه علمی : استادیار
مشاهده رزومه

Google Scholar
Scopus Author ID: 57216556541
0000-0002-6338-1598:ORCID ID
     

دکتر سیده نازنین منصوری
مرتبه علمی : استادیار
مشاهده رزومه

Google Scholar
Scopus Author ID:85077914546
ORCID ID:0000-0001-5894-6542
     

دکتر آزاده زینب میرزایی
مرتبه علمی: استادیار
مشاهده رزومه

Google Scholar
Scopus Author ID: 57203944876
ORCID ID:0000-0003-3013-351X
     

دکتر آزاده مرادخانی
مرتبه علمی: استادیار
مشاهده رزومه

 
     

دکتر ابوذر مجیبیان
مرتبه علمی: استادیار
مشاهده رزومه

 
     

دکتر محمدعلی قدسی راد
مرتبه علمی: استادیار
مشاهده رزومه

 
     

دکتر سیدمحمدرضا نجات الهی
مرتبه علمی: استادیار
مشاهده رزومه

Google Scholar
Scopus Author ID:16178187600
0000-0003-0597-0703:ORCID ID
     

دکتر علیرضا نوروزی
مرتبه علمی: استادیار
مشاهده رزومه

Google Scholar
Scopus Author ID: 57190946771
ORCID ID:0000-0002-2496-9022
     

دکتر سینا همایی بروجنی
مرتبه علمی: استادیار
مشاهده رزومه

 
     

دکتر فاطمه یساری
مرتبه علمی: استادیار
مشاهده رزومه

Google Scholar
ORCID ID : 0000-0003-1154-3978
     

دکتر عباس یوسفی کما
مرتبه علمی: استادیار
مشاهده رزومه

Google Scholar
Scopus Author ID : 55699100400
ORCID ID : 0000-0002-1784-7107
     

آقای رحیم روزبهانی
مرتبه علمی : مربی پژوهش
مشاهده رزومه

Google Scholar
Scopus Author ID : 57188290000
ORCID ID : 0000-0002-6417-9404
     

دکتر فرزانه داستان (مامور)
مرتبه علمی: دانشیار
مشاهده رزومه

Google Scholar
Scopus Author ID: 55936204600
ORCID ID: 0000-0002-7391-4183
     

دکتر مهدی پیشگاهی (مامور)
مرتبه علمی : استادیار
مشاهده رزومه

Google Scholar
Scopus Author ID :
55504972800

ORCID ID : 0000-0001-9398-5838
     

دکتر محسن عابدی (مامور)
مرتبه علمی:استادیار
مشاهده رزومه

Google Scholar
Scopus Author ID:23092756200
0000-0002-9520-9645:ORCID ID
     

دکتر فاطمه منجذبی (مامور)
مرتبه علمی:استادیار
مشاهده رزومه

Google Scholar
Scopus Author ID:56245628800
0000-0001-8311-0296:ORCID ID
     

دکتر مریم السادات میر عنایت
مرتبه علمی : استادیار
مشاهده رزومه
Google Scholar
Scopus Author ID : 24597500900
ORCID ID : 0000-0001-7992-3884
Google Scholar
Scopus Author ID : 24597500900
ORCID ID : 0000-0001-7992-3884
×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

تنظیمات قالب